ANBI

Alkmaarse Raad van Kerken

De ARK is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent o.a. dat giften aan de ARK voor donateurs belastingvoordeel oplevert. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals het publiceren van een aantal gegevens op internet. Op deze pagina vindt u de noodzakelijke gegevens van de ARK.

Algemene gegevens
Telefoonnummer:                   06-18261595
RSIN/Fiscaal nummer:           856792421
Bankrekeningnummer:           NL77 INGB 0002685243
Website:                                 www.alkmaarseraadvankerken.nl
E-mail:                                    info@alkmaarseraadvankerken.nl
Adres:                                    Blanckerhofweg 28
Postcode:                               1816 HG Alkmaar
Plaats:                                     Alkmaar

Doel
Het doel van de ARK is elkaar ontmoeten, zorgen voor meer onderlinge betrokkenheid, elkaar beter leren kennen en samenwerken. Dit gebeurt door het uitwisselen van ervaringen, door het organiseren van gezamenlijke activiteiten en het houden van oecumenische vieringen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het respecteren van elkaars eigenheid.

BELEIDSPLAN  2016 – 2020

Beschrijving

  1. De Alkmaarse Raad van Kerken is een samenwerkingsverband van kerken en geloofsgemeenschappen die, met oog en respect voor verschillen, zoeken naar wat gemeenschappelijk is.
  2. Geïnspireerd door de bijbel en de persoon van Jezus Christus weten deze kerken en geloofsgemeenschappen zich met elkaar verbonden.

Analyse

De Christengemeenschap, de Doopsgezinde Gemeente, de Evangelische Broedergemeente, de Evangelisch Lutherse Gemeente, het Leger des Heils, de Oud-Katholieke kerk, de Protestantse Gemeente Alkmaar, de Remonstrantse Gemeente en de Rooms-Katholieke Matthias-Laurentiusparochie vormen tezamen de ARK. Het Apostolisch Genootschap en de Christelijk Gereformeerde en Nederlands Gereformeerde Kerk zijn gastlid. Daarnaast zijn de Stichting “De Zwaan”, de commissie Laatdiensten en het Oecumenisch Beraad van pastores adviserend lid van de Raad. Het streven is om de kerken en geloofsgemeenschappen in Alkmaar die geen lid zijn van de ARK erbij te betrekken.

Doel

De Alkmaarse Raad van Kerken stelt zich ten doel om de plaatselijke oecumene te bevorderen. De Raad doet dit door gezamenlijke activiteiten te stimuleren, te ondersteunen en te faciliteren.

Activiteiten

Om dit doel te bereiken ontplooit de Alkmaarse Raad van Kerken de volgende activiteiten. 1. Het bieden van een platform waarop de kerken en geloofsgemeenschappen elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen en kennis kunnen nemen van hun activiteiten. 2. Het in standhouden van een website. 3. Het organiseren van gemeenschappelijke projecten, waaronder – Jaarlijks één of meerdere momenten om de Oecumene te vieren. – Deelname aan de Kerkennacht. – Organisatie van de jaarlijkse volkskerstzang. 4. Een speciale activiteit van de Alkmaarse Raad van Kerken is het organiseren van het Alkmaar Freedom House. Dit is een ontmoetingsplek voor vluchtelingen en de Alkmaarse bevolking.

 

 

JAARVERSLAG 2016

Algemeen

Het doel van de ARK

De Alkmaarse Raad van Kerken stelt zich ten doel om de plaatselijke oecumene te bevorderen. De Raad doet dit door gezamenlijke activiteiten te stimuleren, te ondersteunen en te faciliteren.

Samenstelling ARK

Kerken en geloofsgemeenschappen in Alkmaar vormen de ARK.

 

Samenstelling bestuur

Het dagelijks bestuur van de ARK was op 31-12-2016 als volgt samengesteld:
Wim van Houten, voorzitter,
Ria de Rijke, secretaris,
Jebby Lawant, penningmeester,
Verena Schulze, lid,
Anne Zuidenga, lid.

 Vergaderingen

De ARK kwam in 2016 vijf keer bij elkaar. Het dagelijks bestuur vergaderde elke keer voorafgaand aan een vergadering van de ARK. De vergaderplaats wisselt per keer. Beurtelings stellen de deelnemende kerken hiervoor ruimte beschikbaar.

De ARK heeft het beleidsplan voor de jaren 2016-2020 vastgesteld. In september zijn de statuten van de ARK notarieel vastgelegd en is de ARK ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook heeft de ARK de ANBI-status gekregen.

De Christengemeenschap heeft na uitvoerig beraad besloten de actieve deelname aan de ARK (voorlopig) te beëindigen. Men wil zich eerst bezinnen op de wijze waarop men naar buiten kan en wil treden. De ARK betreurt dit besluit van de Christengemeenschap. Verheugend is daarentegen dat het Apostolisch Genootschap na een periode van afwezigheid weer aansloot bij de ARK.

De vraag of de kerkdiensten in het zorgcentrum De Vleugels ook in 2017 gehouden zouden kunnen worden kreeg ruime aandacht. Vanwege het omzetten van dit zorgcentrum in een centrum waar wonen en zorg gescheiden zijn, vervalt de financiering voor de geestelijke verzorging. Besloten is deze kerkdienst onder auspiciën van de ARK te laten vallen. Eind 2016 is een brief naar de onder de ARK vallende kerken en geloofsgemeenschappen gestuurd om na te gaan of het voortzetten van de kerkdiensten levensvatbaar is.

De vergaderingen werden verder grotendeels gewijd aan het bespreken van de activiteiten (zie hieronder). Daarnaast houden de deelnemers elkaar op de hoogte van wat er in hun kerken en gemeenschappen speelt.

Activiteiten

Feestweek van de Oecumene

Jaarlijks viert de ARK in de week na Pinksteren de Feestweek van de Oecumene. In 2016 was het thema van deze week “Het Zonnelied van Franciscus van Assisi”. Dagelijks vonden rond dit thema activiteiten en lezingen plaats, toegespitst op de onderdelen zon, wind en lucht, water, vuur, aarde en dood. De week werd afgesloten met een Oecumenische viering in de Immanuëlkerk (Blije Mare).

Adventsgroet

Op de eerste zondag van Advent brengen de leden van de ARK elkaar een adventsgroet. Op deze wijze wordt de onderlinge verbondenheid zichtbaar.

Volkskerstzang

Onder auspiciën van de ARK wordt elk jaar in de Grote Kerk in Alkmaar de Volkskerstzang gehouden. In 2016 was het bezoekersaantal groter dan ooit.

Alkmaar Freedom House

Eind 2015 besloot de ARK een vluchtelingenproject op te zetten ten behoeve van de bewoners van de beide asielzoekerscentra in Alkmaar. In de Vrijheidskerk is een plaats gevonden waar vluchtelingen en Alkmaarders elkaar kunnen ontmoeten. Naast deze ontmoetingen, op vijf middagen per week, is het oefenen van de Nederlandse taal een heel belangrijk aspect gebleken. Eind 2016 kwamen dagelijks 25 – 35 bezoekers naar het Alkmaar Freedom House. Ongeveer 160 vrijwilligers maken het Alkmaar Freedom House mogelijk.

Het project is financieel ondersteund door diverse subsidies, door bijdragen van diaconieën en door collectes. Ook particulieren gaven donaties.

 Plannen voor 2017

Geplande activiteiten voor 2017 zijn:

  • Voortzetten Alkmaar Freedom House.
  • Organiseren van de Feestweek van de Oecumene 2017
  • Organiseren van de Volkskerstzang
  • Organiseren van een thema-avond “LBHT en geloof”.

 

BELONINGSBELEID

Leden van de Alkmaarse Raad van Kerken ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

 

 

JAARREKENING ARK 2016

 

  Begroting 2016 Rekening 2016
Baten    
Bijdragen deelnemende kerken 800 575
Collecte Oecumenische dienst 700 637
Subsidie derden  
Rente 225 108
Totaal baten 1.725 1.320
     
Lasten    
Secretariaat/administratie 150 28
Notariskosten 411
Bankkosten 111
Abonnementen 20
Oecumenische week en dienst 1.500 565
Overige kosten 200 28
Afdrachten collecte oec. dienst

(AFH)

350 637
De Zwaan 1.000 1.000
ILPA 300 300
Promotionele activiteiten/website 100 51
Totaal lasten 3.620 3.131
     
Resultaat (baten – lasten) – 1.895 – 1.811