ANBI

Alkmaarse Raad van Kerken

De ARK is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent o.a. dat giften aan de ARK voor donateurs belastingvoordeel oplevert. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals het publiceren van een aantal gegevens op internet. Op deze pagina vindt u de noodzakelijke gegevens van de ARK.

Algemene gegevens
Telefoonnummer:                   06-18261595
RSIN/Fiscaal nummer:           856792421
Bankrekeningnummer:           NL77 INGB 0002685243
Website:                                 www.alkmaarseraadvankerken.nl
E-mail:                                    info@alkmaarseraadvankerken.nl
Adres:                                    Blanckerhofweg 28
Postcode:                               1816 HG Alkmaar
Plaats:                                     Alkmaar

Doel
Het doel van de ARK is elkaar ontmoeten, zorgen voor meer onderlinge betrokkenheid, elkaar beter leren kennen en samenwerken. Dit gebeurt door het uitwisselen van ervaringen, door het organiseren van gezamenlijke activiteiten en het houden van oecumenische vieringen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het respecteren van elkaars eigenheid.

 

 

BELEIDSPLAN  2020 – 2025

Beschrijving

  1. De Alkmaarse Raad van Kerken is een samenwerkingsverband van kerken en geloofsgemeenschappen die, met oog en respect voor verschillen, zoeken naar wat gemeenschappelijk is.
  2. Geïnspireerd door de bijbel en de persoon van Jezus Christus weten deze kerken en geloofsgemeenschappen zich met elkaar verbonden.

Analyse

Het Apostolisch Genootschap, de Christelijk Gereformeerd/Nederlands Gereformeerde Kerk, de Christengemeenschap, de Doopsgezinde Gemeente, de Evangelische Broedergemeente, de Evangelisch Lutherse Gemeente, het Leger des Heils, de Oud-Katholieke kerk, de Protestantse Gemeente Alkmaar, de Remonstrantse Gemeente en de Rooms-Katholieke Dominicusparochie vormen tezamen de ARK. City Light is gastlid.
Daarnaast zijn de Stichting “De Zwaan”, de commissie Laatdiensten en het Oecumenisch Beraad van pastores adviserend lid van de Raad.

Het streven is om de kerken en geloofsgemeenschappen in Alkmaar die geen lid zijn van de ARK bij de Raad te betrekken.

Doel
De Alkmaarse Raad van Kerken stelt zich ten doel om de plaatselijke oecumene te bevorderen. De Raad doet dit door gezamenlijke activiteiten te stimuleren, te ondersteunen en te faciliteren.

Activiteiten

Om dit doel te bereiken ontplooit de Alkmaarse Raad van Kerken de volgende activiteiten.
1. Het bieden van een platform waarop de kerken en geloofsgemeenschappen elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen en kennis kunnen nemen van hun activiteiten.
2. Het in standhouden van een website.
3. Het organiseren van gemeenschappelijke projecten, waaronder
– jaarlijks één of meerdere momenten om de Oecumene te vieren;
–  de jaarlijkse volkskerstzang;
4. De paasactie

 

 

 

JAARVERSLAG 2023

I. Algemeen

Het doel van de ARK
De Alkmaarse Raad van Kerken stelt zich ten doel om de plaatselijke oecumene te bevorderen. De Raad doet dit door gezamenlijke activiteiten te stimuleren, te ondersteunen en te faciliteren.

 Samenstelling ARK
Kerken en geloofsgemeenschappen in Alkmaar vormen de ARK.

Samenstelling bestuur
Jebby Lawant gaf eind 2022 te kennen dat zij haar functie van penningmeester wilde neerleggen. Zij heeft de financiën van de ARK gedurende vele jaren beheerd. Hans Schipper nam deze taak met ingang van 01-01-2023 van haar over.
Het dagelijks bestuur van de ARK was op 31-12-2023 als volgt samengesteld:
Wim van Houten, voorzitter,
Ria de Rijke, secretaris,
Hans Schipper, penningmeester,
Verena Schulze, lid.

 II. Vergaderingen

De ARK kwam dit verslagjaar vijf keer bij elkaar. Naast de zaken die onder het kopje  “Activiteiten” van dit verslag vermeld staan, stonden meer zaken op de agenda.
In maart bespraken we de jaarrekening 2022 en de begroting 2023. De kascontrolecommissie bracht over de jaarrekening een positief advies uit. De ARK stelde de jaarrekening vast en verleende de penningmeester décharge over het gevoerde beleid.
De penningmeester heeft dit jaar de boekhouding opnieuw opgezet. Daarnaast heeft hij de financiën van de Volkskerstzang en de financiën van de Laatdiensten ondergebracht bij de financiën van de ARK. Dit bracht voor hem veel werk met zich mee maar leverde een voor iedereen overzichtelijke en inzichtelijke situatie op.
In mei was Jan van Eerden, voorzitter van Kerken met Stip, in ons midden om uitleg te geven over deze organisatie. Men richt zich op het organiseren van opvang door kerken van ex-gedetineerden na hun detentieperiode. Daarnaast wil Kerken met Stip sociale groepen, bijvoorbeeld mensen vanuit de GGZ, verbinden met kerken. Het is niet zinvol om in dit kader als ARK een zelfstandige organisatie op te zetten. Een commissie van de ARK buigt zich over de vraag of er in Alkmaar organisaties zijn waarbij de ARK zich kan aansluiten.
In mei hebben voorzitter en secretaris van de ARK met de gemeente Alkmaar een gesprek gehad over de vraag of de gemeente nog belangstelling heeft voor het Rampenplan van de ARK. Daarin staat beschreven welke rol kerken kunnen spelen als zich en Alkmaar een ramp voordoet. Het antwoord was bevestigend maar vanwege reorganisaties binnen de veiligheidsregio was men op dat moment niet in de gelegenheid er vervolg aan te geven. De door de gemeente toegezegde uitnodiging voor een vervolggesprek is niet gekomen.
In december stelde de ARK de begroting 2024 vast. Eveneens in december meldde de Kapelkerk zich aan als lid van de ARK. Een toelating als lid is gebonden aan statutaire bepalingen. In 2024 wordt deze procedure voortgezet.
Op elke vergadering houden we het “Rondje kerken”. Alle deelnemers zijn dan in de gelegenheid om te vertellen wat er in hun kerk of geloofsgemeenschap speelt aan mooie en aan  moeizame zaken. Verder houden de leden van de ARK via nieuwsbrieven en kerkbladen elkaar hiervan op de hoogte.

III. Activiteiten

Kerkenvisie Alkmaar
Een werkgroep heeft zich gebogen over de vraag wat de Kerkenvisie van de gemeente Alkmaar voor de leden van de ARK kan betekenen. Men heeft een gesprek gevoerd met de ambtenaar van de gemeente Alkmaar met Kerkenvisie in haar portefeuille. Uit het gesprek kwam naar voren dat de gemeente Alkmaar weliswaar de te organiseren bijeenkomsten faciliteert maar dat van de kerken wordt verwacht dat zij de thema’s aandragen. De gemeente neemt daarvoor geen initiatief maar vraagt om input vanuit de kerken. De werkgroep heeft vervolgens een enquête opgesteld om na te gaan op welke onderwerpen de aan de ARK deelnemende kerken en geloofsgemeenschappen ondersteuning wensen. Daaruit bleek dat er weinig belangstelling bestaat voor ondersteuning door de gemeente Alkmaar op het gebied van gebouwenbeheer. Concrete onderwerpen voor themabijeenkomsten kwamen er niet uit naar voren.

 Paasactie 2023
Jaarlijks organiseert de ARK de paasactie voor mensen die financieel en vaak ook sociaal in een moeilijke positie verkeren. Aan diverse organisaties en aan de kerken worden adressen gevraagd van mensen die voor deze actie in aanmerking komen. Het aantal opgaven neemt elk jaar toe. In 2023 zijn op ongeveer 400 adressen enveloppen met bonnen voor een supermarkt of voor de HEMA bezorgd. De actie om dit te kunnen financieren bracht bijna voldoende op om de uitgaven te dekken.

Oecumenische viering
Elk jaar organiseert de ARK op de eerste zondag na Pinksteren een Oecumenische viering.
In 2023 vond deze viering plaats op 4 juni in de Blije Mare. De voorgangers waren ds. Karen Wilson (Evangelische Broedergemeente) en ds. Louise Pondman  (Doopsgezinde Gemeente). Het Laatkoor verleende medewerking aan de viering.

Adventsgroet
Op de eerste zondag van Advent is het gebruikelijk dat leden van de ARK elkaar een adventsgroet brengen. Sommige kerken en geloofsgemeenschappen ontvingen een “Brenger van de adventsgroet”. Voor andere nam de eigen vertegenwoordiger in de ARK de groet mee. In elk geval is overal een kaars en een kaart bezorgd. Op deze wijze werd de onderlinge verbondenheid zichtbaar.

Volkskerstzang
Onder auspiciën van de ARK wordt elk jaar in de Grote Kerk in Alkmaar de Volkskerstzang gehouden. Op 20 december vonden vele Alkmaarders weer hun weg naar dit prachtige evenement.

IV. Plannen voor 2024

Geplande activiteiten voor 2024 zijn:
– Organiseren van de paasactie 2024
– Naast het organiseren van de Oecumenische viering 2024 zoeken naar nieuwe manieren om de Oecumene in Alkmaar zichtbaar te maken.
– Brengen van de adventsgroet 2024
– Organiseren van de Volkskerstzang 2024
– Nagaan of bij andere organisaties aangesloten kan worden voor activiteiten in het kader van Kerken met Stip. 

 

JAARREKENING 2023
Onder deze link treft u de jaarrekening 2023 aan: ARK_ANBI_PublicatieJaarrekeningVerkort_2023_Concept2

 

BEGROTING 2024
Onder deze link vindt u de begroting 2024 aan: ARKBegroting_2023-2024

 

BELONINGSBELEID
Leden van de Alkmaarse Raad van Kerken ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.