ANBI

Alkmaarse Raad van Kerken

De ARK is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent o.a. dat giften aan de ARK voor donateurs belastingvoordeel oplevert. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals het publiceren van een aantal gegevens op internet. Op deze pagina vindt u de noodzakelijke gegevens van de ARK.

Algemene gegevens
Telefoonnummer:                   06-18261595
RSIN/Fiscaal nummer:           856792421
Bankrekeningnummer:           NL77 INGB 0002685243
Website:                                 www.alkmaarseraadvankerken.nl
E-mail:                                    info@alkmaarseraadvankerken.nl
Adres:                                    Blanckerhofweg 28
Postcode:                               1816 HG Alkmaar
Plaats:                                     Alkmaar

Doel
Het doel van de ARK is elkaar ontmoeten, zorgen voor meer onderlinge betrokkenheid, elkaar beter leren kennen en samenwerken. Dit gebeurt door het uitwisselen van ervaringen, door het organiseren van gezamenlijke activiteiten en het houden van oecumenische vieringen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het respecteren van elkaars eigenheid.

BELEIDSPLAN  2016 – 2020

Beschrijving

  1. De Alkmaarse Raad van Kerken is een samenwerkingsverband van kerken en geloofsgemeenschappen die, met oog en respect voor verschillen, zoeken naar wat gemeenschappelijk is.
  2. Geïnspireerd door de bijbel en de persoon van Jezus Christus weten deze kerken en geloofsgemeenschappen zich met elkaar verbonden.

Analyse

De Christengemeenschap, de Doopsgezinde Gemeente, de Evangelische Broedergemeente, de Evangelisch Lutherse Gemeente, het Leger des Heils, de Oud-Katholieke kerk, de Protestantse Gemeente Alkmaar, de Remonstrantse Gemeente en de Rooms-Katholieke Matthias-Laurentiusparochie vormen tezamen de ARK. Het Apostolisch Genootschap en de Christelijk Gereformeerde en Nederlands Gereformeerde Kerk zijn gastlid. Daarnaast zijn de Stichting “De Zwaan”, de commissie Laatdiensten en het Oecumenisch Beraad van pastores adviserend lid van de Raad. Het streven is om de kerken en geloofsgemeenschappen in Alkmaar die geen lid zijn van de ARK erbij te betrekken.

Doel

De Alkmaarse Raad van Kerken stelt zich ten doel om de plaatselijke oecumene te bevorderen. De Raad doet dit door gezamenlijke activiteiten te stimuleren, te ondersteunen en te faciliteren.

Activiteiten

Om dit doel te bereiken ontplooit de Alkmaarse Raad van Kerken de volgende activiteiten.
1. Het bieden van een platform waarop de kerken en geloofsgemeenschappen elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen en kennis kunnen nemen van hun activiteiten.
2. Het in standhouden van een website.
3. Het organiseren van gemeenschappelijke projecten, waaronder – Jaarlijks één of meerdere momenten om de Oecumene te vieren. – Deelname aan de Kerkennacht. – Organisatie van de jaarlijkse volkskerstzang.
4. Een speciale activiteit van de Alkmaarse Raad van Kerken is het organiseren van het Alkmaar Freedom House. Dit is een ontmoetingsplek voor vluchtelingen en de Alkmaarse bevolking.

 

JAARVERSLAG 2018

I. Algemeen
Het doel van de ARK
De Alkmaarse Raad van Kerken stelt zich ten doel om de plaatselijke oecumene te bevorderen. De Raad doet dit door gezamenlijke activiteiten te stimuleren, te ondersteunen en te faciliteren.

Samenstelling ARK
Kerken en geloofsgemeenschappen in Alkmaar vormen de ARK.

Samenstelling bestuur
Het dagelijks bestuur van de ARK was op 31-12-2018 als volgt samengesteld:
Wim van Houten, voorzitter,
Ria de Rijke, secretaris,
Jebby Lawant, penningmeester,
Verena Schulze, lid.

II. Vergaderingen
De ARK kwam in 2018 vijf keer bij elkaar. Het dagelijks bestuur vergaderde elke keer voorafgaand aan een vergadering van de ARK. De vergaderplaats wisselt per keer. Beurtelings stellen de deelnemende kerken hiervoor ruimte beschikbaar.
De vergadering op 29 mei 2018 was geheel gewijd aan de vraag welke rol kerken kunnen spelen wanneer er een ramp in Alkmaar plaatsvindt. Op deze bijeenkomst is het initiatief genomen om een draaiboek op te stellen waarin deze rol is vastgelegd. Een werkgroep heeft de opdracht gekregen een dergelijk draaiboek op te stellen. Wanneer een concept-draaiboek gereed is zal contact gezocht worden met de gemeente Alkmaar.
Openbare basisscholen zijn verplicht Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) aan te bieden wanneer ouders van minimaal zeven leerlingen daarom vragen. Het Protestants Centrum voor GVO verzorgt de contacten met de scholen. De ARK heeft jaarlijks contact met de docente GVO in Alkmaar.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft ook gevolgen voor de wijze waarop de ARK omgaat met persoonsgegevens. Dit is in een korte tekst vastgelegd.
Het komt regelmatig voor dat de vraag wordt gesteld hoe men kan omgaan met iemand in de kerk die beginnend dementerend is. Joan Idsenga, geestelijk verzorger bij Zorgcirkel, heeft zich beschikbaar gesteld als vraagbaak voor dergelijke situaties.
Anne Stastra, heeft afscheid genomen van het Leger des Heils en daarmee ook van de ARK. Haar plaats is ingenomen door Joyce Andersen.
De vergaderingen werden verder grotendeels gewijd aan het bespreken van de activiteiten (zie hieronder). Daarnaast houden de deelnemers elkaar op de hoogte van wat er in hun kerken en gemeenschappen speelt.

In dit verslagjaar hebben City Light en de Sint Laurentiusparochie Oudorp/Sint Pancras zich als (gast-)lid bij de Ark aangesloten. In januari 2019 sloot de Christengemeenschap, die zich enige tijd geleden had teruggetrokken uit de ARK zich weer aan. Dat stemt tot blijdschap. Het is goed om met zoveel mensen met verschillende achtergronden om tafel te zitten en te zoeken naar wat gemeenschappelijk kan worden gedaan.

III. Activiteiten
Paaspakkettenactie
De ARK heeft in 2018 de Paaspakkettenactie overgenomen van het ISBA. Ondanks het feit dat hiervoor nieuwe wegen dienden te worden gezocht, is de actie succesvol verlopen. Er werden ruim 200 pakketten gebracht naar mensen die financieel en vaak ook sociaal in een moeilijke positie verkeren.

Feestweek van de Oecumene
Jaarlijks viert de ARK in de week na Pinksteren de Feestweek van de Oecumene. In 2018 was het thema van deze week “De ander, de Ander verstaan in en om Alkmaar. Dagelijks vonden rond dit thema activiteiten en lezingen plaats waaronder bezoeken aan de Synagoge en aan de Haci Bayram Moskee. De week werd afgesloten met een goed bezochte Oecumenische viering in Grote Sint Laurenskerk.

Adventsgroet
Op de eerste zondag van Advent brengen de leden van de ARK elkaar een adventsgroet. Op deze wijze wordt de onderlinge verbondenheid zichtbaar.

Volkskerstzang
Onder auspiciën van de ARK wordt elk jaar in de Grote Kerk in Alkmaar de Volkskerstzang gehouden. Ook in 2018 trok de Volkskerstzang veel belangstelling. Deze activiteit bereikt veel mensen die verder geen kerk bezoeken.

Alkmaar Freedom House
Eind 2015 besloot de ARK een vluchtelingenproject op te zetten ten behoeve van de bewoners van de beide asielzoekerscentra in Alkmaar. In de Vrijheidskerk is een plaats gevonden waar vluchtelingen en Alkmaarders elkaar kunnen ontmoeten. Naast deze ontmoetingen, op vijf middagen per week, is het oefenen van de Nederlandse taal een heel belangrijk aspect gebleken. Na de sluiting van het laatst asielzoekerscentrum in Alkmaar daalde het aantal bezoekers aan het AFH maar mensen met een verblijfsvergunning bleven komen. Begin 2019 werd het AZC weer geopend als pre-POL (procesopvanglocatie) en nam het aantal bezoekers aan het AFH spectaculair toe. Ongeveer 120 vrijwilligers maken het Alkmaar Freedom House mogelijk.
Het project wordt financieel ondersteund door diverse subsidies, door bijdragen van diaconieën en door collectes. Ook particulieren gaven donaties. Het AFH wordt mede mogelijk gemaakt door de subsidie van het Oranje Fonds. Deze subsidie is in 2017 toegekend voor een periode van twee jaar.

IV. Plannen voor 2019
Geplande activiteiten voor 2019 zijn:
• Voortzetten Alkmaar Freedom House
• Organiseren van de paaspakkettenactie 2019
• Organiseren van de Feestweek van de Oecumene 2019
• Organiseren van de Volkskerstzang
• Een draaiboek opstellen waarin is vastgelegd welke rol kerken kunnen spelen wanneer er in Alkmaar een ramp plaatsvindt.

 

 

BELONINGSBELEID

Leden van de Alkmaarse Raad van Kerken ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

 

JAARREKENING ARK 2018

Onder deze link is de jaarrekening van de ARK te vinden
ARK jaarr.2018 en begr.2019