ANBI

Alkmaarse Raad van Kerken

De ARK is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent o.a. dat giften aan de ARK voor donateurs belastingvoordeel oplevert. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals het publiceren van een aantal gegevens op internet. Op deze pagina vindt u de noodzakelijke gegevens van de ARK.

Algemene gegevens
Telefoonnummer:                   06-18261595
RSIN/Fiscaal nummer:           856792421
Bankrekeningnummer:           NL77 INGB 0002685243
Website:                                 www.alkmaarseraadvankerken.nl
E-mail:                                    info@alkmaarseraadvankerken.nl
Adres:                                    Blanckerhofweg 28
Postcode:                               1816 HG Alkmaar
Plaats:                                     Alkmaar

Doel
Het doel van de ARK is elkaar ontmoeten, zorgen voor meer onderlinge betrokkenheid, elkaar beter leren kennen en samenwerken. Dit gebeurt door het uitwisselen van ervaringen, door het organiseren van gezamenlijke activiteiten en het houden van oecumenische vieringen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het respecteren van elkaars eigenheid.

BELEIDSPLAN  2016 – 2020

Beschrijving

  1. De Alkmaarse Raad van Kerken is een samenwerkingsverband van kerken en geloofsgemeenschappen die, met oog en respect voor verschillen, zoeken naar wat gemeenschappelijk is.
  2. Geïnspireerd door de bijbel en de persoon van Jezus Christus weten deze kerken en geloofsgemeenschappen zich met elkaar verbonden.

Analyse

De Christengemeenschap, de Doopsgezinde Gemeente, de Evangelische Broedergemeente, de Evangelisch Lutherse Gemeente, het Leger des Heils, de Oud-Katholieke kerk, de Protestantse Gemeente Alkmaar, de Remonstrantse Gemeente en de Rooms-Katholieke Matthias-Laurentiusparochie vormen tezamen de ARK. Het Apostolisch Genootschap en de Christelijk Gereformeerde en Nederlands Gereformeerde Kerk zijn gastlid. Daarnaast zijn de Stichting “De Zwaan”, de commissie Laatdiensten en het Oecumenisch Beraad van pastores adviserend lid van de Raad. Het streven is om de kerken en geloofsgemeenschappen in Alkmaar die geen lid zijn van de ARK erbij te betrekken.

Doel

De Alkmaarse Raad van Kerken stelt zich ten doel om de plaatselijke oecumene te bevorderen. De Raad doet dit door gezamenlijke activiteiten te stimuleren, te ondersteunen en te faciliteren.

Activiteiten

Om dit doel te bereiken ontplooit de Alkmaarse Raad van Kerken de volgende activiteiten. 1. Het bieden van een platform waarop de kerken en geloofsgemeenschappen elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen en kennis kunnen nemen van hun activiteiten. 2. Het in standhouden van een website. 3. Het organiseren van gemeenschappelijke projecten, waaronder – Jaarlijks één of meerdere momenten om de Oecumene te vieren. – Deelname aan de Kerkennacht. – Organisatie van de jaarlijkse volkskerstzang. 4. Een speciale activiteit van de Alkmaarse Raad van Kerken is het organiseren van het Alkmaar Freedom House. Dit is een ontmoetingsplek voor vluchtelingen en de Alkmaarse bevolking.

 

 

JAARVERSLAG 2017

I. Algemeen
Het doel van de ARK
De Alkmaarse Raad van Kerken stelt zich ten doel om de plaatselijke oecumene te bevorderen. De Raad doet dit door gezamenlijke activiteiten te stimuleren, te ondersteunen en te faciliteren.

Samenstelling ARK
Kerken en geloofsgemeenschappen in Alkmaar vormen de ARK.

Samenstelling bestuur
Het dagelijks bestuur van de ARK was op 31-12-2017 als volgt samengesteld:
Wim van Houten, voorzitter,
Ria de Rijke, secretaris,
Jebby Lawant, penningmeester,
Verena Schulze, lid.

 

II. Vergaderingen
De ARK kwam in 2017 vijf keer bij elkaar. Het dagelijks bestuur vergaderde elke keer voorafgaand aan een vergadering van de ARK. De vergaderplaats wisselt per keer. Beurtelings stellen de deelnemende kerken hiervoor ruimte beschikbaar.
Op 31 mei 2017 organiseerde de ARK een themabijeenkomst die gewijd was aan de positie van lesbiënnes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders waarvoor ook belangstellenden van buiten de ARK waren uitgenodigd. Er werd veel informatie verstrekt over de positie van LHBT-ers, zowel landelijk als internationaal. Daarnaast kwam de vraag aan de orde op welke manier kerken in Alkmaar hier aandacht aan kunnen besteden.
De diensten in zorgcentrum De Vleugels, die vallen onder auspiciën van de ARK, worden voortgezet. Aan deze diensten nemen per keer 10 – 25 mensen deel. De financiën zijn nog toereikend en er zijn voldoende voorgangers en organisten beschikbaar. Het vinden van vrijwilligers voor het begeleiden van de diensten verloopt echter moeizaam.
Het ISBA (Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar) heeft de afgelopen elf jaar paaspakketten verstrekt aan mensen die financieel en vaak ook sociaal in een moeilijke positie verkeren. In 2017 werden ruim 200 pakketten uitgedeeld. Het ISBA heeft vanwege de grote hoeveelheid werk die dit met zich meebrengt, echter moeten besluiten te stoppen met de paaspakkettenactie. De ARK heeft besloten deze traditie over te nemen.
Anne Zuidenga heeft, na 25 jaar lang deel uitgemaakt te hebben van de ARK, afscheid genomen. Zij werd beschreven als een persoon die overal een oplossing voor weet, veelzijdig, met overtuigingskracht en onvermoeibaar voor wat betreft alles wat met de kerk te maken heeft. Zij wordt node gemist. Maarten Otte volgt haar in de ARK op als vertegenwoordiger van de PGA-zuid.
De vergaderingen werden verder grotendeels gewijd aan het bespreken van de activiteiten (zie hieronder). Daarnaast houden de deelnemers elkaar op de hoogte van wat er in hun kerken en gemeenschappen speelt.

 

III. Activiteiten
Feestweek van de Oecumene
Jaarlijks viert de ARK in de week na Pinksteren de Feestweek van de Oecumene. In 2017 was het thema van deze week “Een groene kerk”. Dagelijks vonden rond dit thema activiteiten en lezingen plaats waaronder een bezoek aan de Hortus en een zangavond met liederen over de schepping en de natuur. Ook was er een lezing over “Geloven in de bewaring van de schepping”, gevolgd door een veelkleurige maaltijd met vergeten groenten. De week werd afgesloten met een Oecumenische viering in Grote Sint Laurenskerk, in samenwerking met het Orgel Festival Holland.

Adventsgroet
Op de eerste zondag van Advent brengen de leden van de ARK elkaar een adventsgroet. Op deze wijze wordt de onderlinge verbondenheid zichtbaar.

Volkskerstzang
Onder auspiciën van de ARK wordt elk jaar in de Grote Kerk in Alkmaar de Volkskerstzang gehouden. Ook in 2016 trok de Volkskerstzang veel belangstelling. Deze activiteit bereikt veel mensen die verder geen kerk bezoeken.

Alkmaar Freedom House
Eind 2015 besloot de ARK een vluchtelingenproject op te zetten ten behoeve van de bewoners van de beide asielzoekerscentra in Alkmaar. In de Vrijheidskerk is een plaats gevonden waar vluchtelingen en Alkmaarders elkaar kunnen ontmoeten. Naast deze ontmoetingen, op vijf middagen per week, is het oefenen van de Nederlandse taal een heel belangrijk aspect gebleken. Inmiddels is één van de twee asielzoekerscentra in Alkmaar gesloten maar dit had geen invloed op het aantal bezoekers. Bovendien weten statushouders die woonruimte hebben gekregen ook hun weg naar het Alkmaar Freedom House te vinden. Eind 2017 kwamen dagelijks 25 – 40 bezoekers naar het Alkmaar Freedom House. Ongeveer 130 vrijwilligers maken het Alkmaar Freedom House mogelijk.
Het project wordt financieel ondersteund door diverse subsidies, door bijdragen van diaconieën en door collectes. Ook particulieren gaven donaties. In 2017 verstrekte het Oranje Fonds een subsidie waarmee nieuwe activiteiten kunnen worden opgezet.

 

IV. Plannen voor 2018
Geplande activiteiten voor 2018 zijn:
• Voortzetten Alkmaar Freedom House
• Organiseren van de paaspakkettenactie 2018
• Organiseren van de Feestweek van de Oecumene 2018
• Organiseren van de Volkskerstzang
• In samenwerking met Geriant bijeenkomsten organiseren rond de vraag hoe men dementie kan herkennen en hoe men met dementerende mensen kan omgaan
• Organiseren van een thema-avond over de vraag wat kerken kunnen doen wanneer een ramp plaatsvindt.

 

 

 

BELONINGSBELEID

Leden van de Alkmaarse Raad van Kerken ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

 

 

JAARREKENING ARK 2017

  Begroting 2017 Rekening 2017
Baten    
Bijdragen deelnemende kerken    825 1.325 *
Collecte Oecumenische dienst    650    974
Subsidie derden  
Rente    125      44
Totaal baten 1.600 2.343
     
Lasten    
Secretariaat/administratie      150
Overige kosten w.o. secretariaat, adm.kosten, abonnementen, attenties, etc.      100     626
Bankkosten     146
ISBA      500     500
Oecumenische week en dienst      500     366
Afdrachten collecte oec. dienst (Hortus)      350     487
De Zwaan      500     500
ILPA      200     200
Promotionele activiteiten/website        50     366
Totaal lasten   2.350   3.191
     
Resultaat (baten – lasten) -750 – 848

*deels bijdragen over 2016 en 2017