Organisatie en deelnemende kerken en geloofsgemeenschappen

Alkmaarse Raad van Kerken

De Alkmaarse Raad van Kerken (ARK) is een platform van christelijke kerken en geloofsgemeenschappen.

Het doel van de ARK is elkaar ontmoeten, zorgen voor meer onderlinge betrokkenheid, elkaar beter leren kennen en samenwerken. Dit gebeurt door het uitwisselen van ervaringen, door het organiseren van gezamenlijke activiteiten en het houden van oecumenische vieringen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het respecteren van elkaars eigenheid.

Op de eerste zondag van de Adventstijd brengen leden van de ARK elkaar een adventsgroet als teken van verbondenheid met elkaar.

Onder verantwoordelijkheid van de ARK vindt een aantal activiteiten plaats waaronder:
–  de Laatdiensten (zie http://www.laatdiensten.nl).
–  de jaarlijkse Volkskerstzang (zie http://www.volkskerstzangalkmaar.nl ).

Vertegenwoordigers van de Laatdiensten en van “Alkmaar Thuis” nemen deel aan de bijeenkomsten van de ARK.

In voorkomende gevallen treedt de ARK op als gesprekspartner van de gemeente Alkmaar.
De ARK is aangesloten bij de Raad van Kerken in Nederland.
Het dagelijks bestuur van de ARK wordt gevormd door:
Wim van Houten, voorzitter (tel.06-18261595)
Ria de Rijke, secretaris
Hans Schipper, penningmeester
Verena Schulze, lid

Aan de ARK wordt deelgenomen door de 13 hierna genoemde kerken en geloofsgemeenschappen.
Apostolisch Genootschap, Christelijk Gereformeerde en Nederlands Gereformeerde Kerk  (Open Hof), Christengemeenschap, Doopsgezinde Gemeente, Evangelisch Lutherse Gemeente, Evangelische Broedergemeente, Leger des Heils, Nederlands Gereformeerde Kerk (Kapelkerk), Oud Katholieke Kerk, Protestantse Gemeente Alkmaar, Remonstrantse Gemeente,
de Rooms-Katholieke Sint Dominicusparochie en Citylight Alkmaar.
Deze kerken worden in het vervolg van deze pagina met een korte tekst gepresenteerd.

Secretariaat van de ARK:
Ria de Rijke
Adres: Blanckerhofweg 28, 1816 HG Alkmaar
E-mail: info@alkmaarseraadvankerken.nl
Telefoonnummer: 06-49896107
RSIN: 8567.92.421

 

In het navolgende presenteren de deelnemende kerken en geloofsgemeenschappen zich zelf.

 

Apostolisch Genootschap

Het Apostolisch Genootschap -zie www.apgen.nl– is een plaats voor religieus-humanistische zingeving. We vormen geloofsgemeenschappen, organiseren ontmoetingen voor zingeving en levenskunst en leveren een concrete bijdrage aan een menswaardiger samenleving omdat het in de wereld nodig is om duurzaam te leven vanuit solidariteit en met compassie.

We ervaren de schepping als een niet te bevatten mysterie. We beseffen dat alle leven een eindig deel is van een oneindig, ondeelbaar geheel. We geloven dat alle leven uit één oorsprong voortkomt en willen daarom elk mens als gelijkwaardig zien en steeds weer zoeken naar wat ons verbindt. We geloven dat de macht waaruit alles ontstaan is, ook in mensen werkzaam is en tot uitdrukking kan komen in liefdevol handelen. Het licht van de liefde willen we koesteren en van generatie op generatie overdragen.

We werken samen met verwante maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties om eigentijdse inzichten uit te dragen en praktische hulp te bieden. We willen mensen inspireren bij het zoeken naar eigen antwoorden op levensvragen.
Zie ook: www.sleutelstotdeziel.nl, www.zininopvoeding.nl  en www.wwvk.nl.

 

Doopsgezinde gemeente

De doopsgezinde gemeente is gevestigd aan de Koningsweg 12 te Alkmaar
Doopsgezinden vormen een christelijke geloofsgemeenschap waar mensen gelijkwaardig zijn. Er is ruimte voor verschillende gedachten en geloofsopvattingen. Het gaat niet zozeer om geloofsinhoud, maar hoe het geloof zichtbaar wordt gemaakt in het dagelijks leven. Voor ons is het leven een weg die we met elkaar gaan, waarbij we willen bijdragen aan het welzijn van mensen en de aarde waarop we leven.
We laten ons inspireren door Jezus Christus, de Bijbel en andere spirituele bronnen.
Respect, vertrouwen, vrede en liefde geven bepalen de richting. Zie ook www.doopsgezind-alkmaar.nl

 

Evangelische Broedergemeente Noord-Holland, Hernhutters – Moravians – Anitri’s

De Broedergemeente Noord-Holland is een christelijke gemeente binnen de wereldwijde gemeenschap van de Broeder – Uniteit. In Nederland bekend als Evangelische Broedergemeente of als Hernhutters. Een belangrijk uitgangspunt is dat Jezus Christus onze Heiland is. Zijn manier van leven is ons een voorbeeld. Zijn sterven heeft ons vrijgemaakt. Zijn opstanding heeft ons de weg naar het leven geopend.

De Broedergemeente Noord-Holland is een regiogemeente. Onze leden komen uit een groot deel van Noord-Holland. Wij komen regelmatig bij elkaar voor kerkdiensten, kringen, Bijbelstudie, gesprekken en feesten. Aansluitend aan iedere kerkdienst is er gelegenheid om elkaar informeel te ontmoeten.
De Broedergemeente Noord-Holland is een vrolijke en diverse gemeente. De meesten van onze leden hebben een Surinaamse achtergrond. Menselijke warmte, onderlinge verbondenheid en een levend geloof zijn kenmerken van onze spiritualiteit. In onze diensten zingen wij veel. Want in de liederen geven wij met hart en monden en handen uitdrukking aan ons geloof.

Kerkdiensten:
– Haarlem, Parklaan 34, 2011KW Haarlem elke zondag om 11.00 uur
– Alkmaar,  het kerkelijk centrum ‘De Blije Mare’ Kajakstraat 60, 1826 DN Alkmaar-Noord om 13.00 uur (één kerkdienst per kwartaal)
– Hoorn (Zwaag): Dorpskerk, Kerkelaan 8, 1689 EA Zwaag, 14.00 uur (één kerkdienst per kwartaal)
– Zaandam: Maartenkerk, Vinkenstraat 34, 1506 CM Zaandam, 14.00 uur (één kerkdienst per kwartaal)

U bent van harte welkom om met onze gemeente kennis te maken.

Zie voor meer informatie: www.ebgnoordholland.nl
Het contactadres is: Ds. K. Wilson, k.wilson@ebg.nl, tel.nr.: 0619751744

 

Evangelisch Lutherse Gemeente

De Evangelisch Lutherse Gemeente Alkmaar is een kerkelijke gemeente die nauw verbonden
is met de Evangelische Lutherse Kerk in Amsterdam. We komen samen om te vieren, te leren
en ons in te zetten voor de samenleving, allemaal vanuit de Lutherse geloofsovertuiging. We
hechten veel waarde aan het vertalen van Bijbelse teksten naar ons dagelijks leven, zodat deze
relevant blijven.
Wij zijn een actieve, warme en betrokken gemeenschap. Onze kerk opent regelmatig haar
deuren voor diverse diensten en bijeenkomsten:
– Op de eerste zondag van de maand is er een oecumenische viering in de Lutherse
Kerk waar iedereen welkom is, georganiseerd door de Laatdiensten.
– Elke tweede zondag van de maand hebben we onze eigen dienst, verzorgd door
gemeenteleden en met muziek.
– Op elke derde zondag van de maand leidt een lutherse predikant de dienst.
De diensten staan bol van mooie liturgie, prachtig orgelspel en ruimte om het geloof en
leven te onderzoeken.
Bij ons vind je “Het Swaenennest”, de gezellige huiskamer van de kerk, naast het
kerkgebouw. Het is een gastvrije plek voor een kopje koffie en een goed gesprek, maar ook
een thuis voor verschillende hulpgroepen. Je kunt “Het Swaenennest” en de kerk huren voor
activiteiten.
De kerk opent daarnaast, elke vrijdag in de even weken, haar deuren voor koffie en thee
tussen 11 en 14 uur. Voor toeristen, buren of mensen die nieuwsgierig zijn naar de kerk,
iedereen is welkom. Ontdek ons prachtige kerkgebouw en duik in de Lutherse traditie. Voor
meer informatie, neem een kijkje op onze website:
https://luthersekerkalkmaar.nl/

Leger des Heils

Het Leger des Heils is een internationale beweging die behoort tot de universele christelijke kerk.
Haar boodschap is gebaseerd op de bijbel. Haar dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Haar opdracht is het Evangelie van Christus te prediken en menselijke nood zonder discriminatie te lenigen.
Het Leger des Heils is gevestigd aan de Burgpoelwaard 2-4 te Alkmaar. Telefoon: 072 561 6020
U kunt hier terecht voor de kerkdienst op zondag en voor maaltijden op andere dagen. Op dit adres is tevens een kledingwinkel gevestigd die 4 dagen per week open is. Er is een Raad-en-Daad balie, die dagelijks is geopend. Meer informatie kunt u ook verkrijgen via Facebook: Leger des Heils Korps te Alkmaar.
Zie ook www.legerdesheils.nl

 

 Open Hof

De Open Hof is gevestigd aan het Honkpad 2 te Alkmaar. Wij zijn een federatieve gemeente, sinds juli 1995.
Wij vinden de basis van ons geloof in de bijbel, van waar uit wij God en zijn zoon Jezus Christus leren kennen en leren elke dag te leven met Hem. Deze rijkdom delen wij op zondag in diensten en door de week in groepen met elkaar. Hiernaast proberen wij in Alkmaar aanwezig te zijn voor de mensen die hulp nodig hebben. Meer informatie vindt u op onze website: www.deopenhof-alkmaar.nl

Kapelkerk - Erfgoed Alkmaar

Kapelkerk

Wij zijn een groep mensen die samen het geloof vieren en beleven. Onze gemeente is een thuis voor mensen die alles van Jezus Christus verwachten. En ons verlangen is dat veel mensen in Alkmaar Jezus leren kennen. We zoeken daarom steeds naar nieuwe manieren om de ‘woorden van eeuwig leven’ te vertellen. Telkens weer zijn we verwonderd dat mensen tot geloof komen. Ten slotte willen wij klaar staan voor elkaar en voor anderen. Samengevat: een hechte en levende gemeenschap van Christenen ‘Midden in Alkmaar’. Dat vieren wij elke zondag om 10.00H in Kapelkerk, in het centrum van Alkmaar.

De Kapelkerk is een gereformeerde kerk. Onze gemeenschap komt voort uit de rijke protestantse traditie. Het belangrijkste kenmerk van een gereformeerde kerk is dat Jezus Christus centraal staat. De bijbel is onze inspiratiebron, daarin vinden we woorden met eeuwigheidswaarde. En we voelen ons uitgedaagd steeds opnieuw te ontdekken wat God ons vandaag te zeggen heeft

Meer informatie vindt u op onze website: www.kapelkerk.nl

 

 

 

Oud-Katholieke parochie van de Heilige Laurentius

De naam ‘katholiek’ geeft aan dat onze kerk in de katholieke traditie staat. Wij zijn katholiek in onze manier van vieren en in het geloof dat in de eucharistie de Heer werkelijk tegenwoordig is. Hoe dat kan blijft voor ons mensen een mysterie! De Oud-Katholieke kerk kent het 3-voudig ambt van diaken, priester en bisschop. Dit ambt kan in onze kerk worden bekleed door mannen en vrouwen die een partner en kinderen kunnen hebben. Het woord ‘oud’ in de naam van de kerk wijst op het feit dat we ons baseren op de kerk van de eerste eeuwen. Dit ‘oude’ geloof (be)leven we uiteraard in de wereld van nu.
Onze pastoor is mw. drs. Erna Peijnenburg. In onze kerk is elke zondag de viering van de eucharistie.
Tevens organiseren wij andere activiteiten waarbij een ieder welkom is. Informatie: www.alkmaar.okkn.nl
Het adres van de kerk is Nassaulaan 43 te Alkmaar.

 

Protestantse Gemeente Alkmaar

De Protestantse Gemeente Alkmaar (PGA)wil ruimte bieden aan het voortgaande verhaal van de Bijbel in ontmoeting en viering, daarbij omzien naar elkaar, open staan voor de samenleving en daaraan dienstbaar zijn. De PGA wil de mensen bij God brengen en Zijn liefde bekend maken, zodat wij in vrede kunnen leven.
Elke zondag om 10 uur zijn er diensten in de Immanuël kerk (De Blije Mare, Kajakstraat 60) en in de Vrijheidskerk (Hobbemalaan 2A).
Deze diensten zijn online te volgen via www.youtube.com/immanuelkerk alkmaar resp. www.facebook.com/vrijheidskerk.

Zie voor meer informatie: www.pg-alkmaar.nl.

 

 

Remonstrantse Kerk

De Remonstrantse kerk heeft een niet-dogmatisch karakter. Men wil de leden de mogelijkheid bieden het eigen geloof in vrijheid en verdraagzaamheid te beleven. De leden vormen een vrijzinnig kerkgenootschap met een open karakter, dat veel waarde hecht aan de eigen geloofsweg die mensen gaan.
De Remonstrantse kerk is een ‘schuilkerk’, die al ruim 350 jaar is gevestigd aan het Fnidsen 37 te Alkmaar.
Naast de zondagse dienst, organiseert men andere activiteiten, zoals gesprekskringen.
Alle activiteiten zijn toegankelijk voor geïnteresseerden van buiten de gemeente. Zie voor meer informatie alkmaar.remonstranten.nl

 

Rooms-katholieke St. Dominicusparochie

De Rooms-katholieke St. Dominicusparochie  heeft de St. Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord, de H. Pius X, de Mariakerk in Alkmaar Noord en de H. Laurentiuskerk in Oudorp als gebouwen waar vieringen worden gehouden. Deze vieringen worden ondersteund door organisten, cantoren en koren.
De parochie als geheel wordt bediend door drie pastores.
De St. Dominicusparochie heeft een samenwerkingsverband met de St. Michaëlparochie te Zuidschermer, de HH. Petrus en Paulusparochie te Bergen en de H. Joannes de Doperparochie te Schoorl.

Het secretariaat is gevestigd aan het Verdronkenoord 66, 1811 BG Alkmaar  tel: 072 – 5112396
Voor meer informatie kunt u de website raadplegen. Zie www.dominicusparochie.nl

 

Locatie Matthias-Laurentius

In de St. Laurentiuskerk (Verdronkenoord 68) bevindt zich het relikwie van het H. Bloedwonder. Elke eerste zondag van de maand mei wordt dit wonder herdacht met vooraf een processie vanaf de Grote Kerk. Op die plek is namelijk het wonder geschied.
In de St. Laurentiuskerk worden naast de zondagse vieringen ook met regelmaat concerten gehouden t.b.v. restauratie en renovatie van orgel en kerk.
Er is een grote groep enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten voor o.a. onderhoud van de kerken, ondersteuning liturgie, diaconie, catechese en koorzang. Onlangs is er een start gemaakt met een kinderkoor waarbij de kinderen hun eerste stappen zetten naar de klassieke (kerkelijke) muziek.

 

Locatie H. Pius X, Alkmaar Zuid

In de Pius X (Blanckerhofweg 15) is elke zondag om 9.30 uur een eucharistieviering. Elke dinsdag is er om 18.30 uur een rozenkransgebed en om 19.00 uur een eucharistieviering. Verder is er op elke tweede woensdag van de maand om 9.30 uur een eucharistieviering.

 

Locatie H.Maria, Alkmaar Noord

In deze locatie in de Blije Mare (Kajakstraat 60) wordt elke zondag om 11.00 uur een eucharistieviering gehouden.
Op donderdag is er om 9.30 uur een eucharistieviering met uitzondering van de vakantiemaanden juli
en augustus.

 

Locatie H. Laurentius Oudorp/St. Pancras

De historie van de parochie bestrijkt een periode van ruim duizend jaar.
De eerste vermelding stamt uit 1063 toen monniken van de abdij van Egmond pastorale diensten leverden aan de geloofsgemeenschap die toen nog kerkte op de plaats waar nu de terpkerk van Oudorp staat.
Het huidige kerkgebouw, Herenweg 77-79 te Oudorp, ontworpen door architect Evert Margry, stamt uit 1880 en is een Rijksmonument.
De parochie is een levende gemeenschap en kent 17 actieve werkgroepen met veel vrijwilligers.
Elke zondag is er om half 10 een eucharistieviering.  Op woensdagochtend is er ook een eucharistieviering met rozenkransgebed.

Het secretariaat op de Herenweg 77, 1829 AC Oudorp is geopend van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur. T: 072 – 5113617

 

Christengemeenschap

De Christengemeenschap is gevestigd in de Lukas kerk aan de Oude Kanaaldijk 9 te Alkmaar.
De Christengemeenschap omvat 320 gemeenten in 32 landen. Zij kent geen verplichte vaststaande geloofswaarheden (dogma’s). Wel kent zij de inhouden van sacramenten en ritualen. Zij staat open voor iedereen die aansluiting bij haar zoekt. Eén uitgangspunt is dat ieder mens burger is van de aardse wereld en de geestelijke werkelijkheid. Door religieus te leven kan een mens zich tussen geboorte en dood verbinden met de geestelijke wereld van zijn oorsprong, die – na het sterven – zijn bestemming is.
Meer informatie over deze kerk vindt op: www.christengemeenschap.nl

 

 

CityLight Alkmaar

CityLight Alkmaar wil mensen inspireren en toerusten om God te leren kennen, herstel te vinden voor zichzelf en te ontdekken wie ze zijn in Christus, zodat ze hun unieke roeping kunnen uitleven op aarde. Wij zijn aangesloten bij de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten en vinden onze oorsprong in de Pinksterbeweging.
Wij geloven dat CityLight Alkmaar van God een roeping heeft gekregen om een generatie van krachtige geloofshelden voort te brengen. Wat is het mooi als ook jij gaat ontdekken wie jij bent in Christus en wat het betekent dat Christus in jou woont. Je zult samen met Hem krachtig in het leven kunnen staan, waardoor Gods koninkrijk zichtbaar wordt in jouw omgeving. Op je werk, thuis in je gezin en/of op school. Wij bieden verschillende cursussen en trainingen aan die jou zullen helpen in dit groeiproces en deze ontdekkingstocht. De bediening van Jezus is daarin ons voorbeeld.
Het evangelie van Jezus is voor iedereen. Daarom heten wij iedereen welkom en proberen in alles wat we doen zo min mogelijk barrières op te werpen voor mensen om Jezus te leren kennen. Een plek van veiligheid waar mensen eerlijk en transparant met elkaar zijn.
CityLight Alkmaar kiest bewust om een kerk te zijn van en voor alle generaties. Wij geloven dat God door de generaties heen werkt. Daarom eren wij de oudere generatie en geven we de ruimte aan de jongere generatie.

Wij komen iedere zondag om 10 uur samen op de Helderseweg 32 in Alkmaar. Je bent van harte welkom om onze samenkomst bij te wonen.
Voor meer informatie kun je kijken op: www.citylightalkmaar.nl

 

 

 

Laatdiensten

De viering van de Laatdiensten is altijd op de eerste zondag van de maand in de Lutherse kerk om 11.00 uur, met uitzondering van de maanden juli, augustus en september.

Deze Laatdiensten zijn ooit ontstaan vanuit een groep Alkmaarders die elkaar regelmatig in de trein aantroffen, op weg naar een oecumenische viering in de Dominicuskerk in Amsterdam. “Waarom hebben we zo’n soort oecumenische viering niet regelmatig in Alkmaar”, was toen voor hen de logische vraag. En dat leidde in 1990 tot het initiatief van de Laatdiensten en nu zijn we alweer bijna 35 Laatseizoenen verder. De Laatdiensten, inmiddels een vast begrip binnen de oecumenische beweging in Alkmaar, vallen daarbij van meet af aan onder auspiciën van de Alkmaarse Raad van Kerken. Dit betekent, dat we in de boeken van de ARK terug te vinden zijn en dus ook deelnemen aan de ARK-vergaderingen.

Wie zijn wij, wat doen wij?

  • Ons seizoen loopt altijd van september tot en met juni, waarbij we aan de hand van een thema onze vieringen inhoud geven. Het afgelopen seizoen was dit thema bijvoorbeeld: “Laat mij maar zingen!” Vele verschillende muzieksoorten en liederen passeerden de revue en gaven ons iedere maand weer een andere inkijk in wat de Eeuwige en de Bijbel ons in deze tijd kan leren, of kan laten ervaren.
  • Maandelijks is er bij de Laatdiensten een andere voorganger, uit het liefst zo veel mogelijk verschillende denominaties. Zo creëren we bijna vanzelfsprekend de benodigde randvoorwaarden voor een zo groot mogelijke diversiteit aan input, rituelen, en inbreng. Vroeger hadden we daarbij altijd nog een voorbereidingsteam, gevoed vanuit deelnemers uit de kerk; nu is dat (ieder seizoen) niet iedere keer meer het geval. Wel is er altijd een coördinator vanuit het koor bij de voorbereiding van de viering betrokken.
  • Het Laatkoor, dat iedere viering de muzikale kant van de viering ondersteunt, wordt professioneel geleid en begeleid door professionals, resp. dirigent Jelle Jan Klinkert en pianist Pieter Rynja.
  • De continuïteit van de Laatdiensten wordt het jaar door bewaakt door een coördinatiegroep, bestaande uit vijf vrijwilligers, waaronder een pastor.

Wilt u meer informatie, kijkt u dan gerust eens op onze website, www.laatdiensten.nl, en u kunt zich dan direct aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief.

 

 

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de ARK

Op basis van de AVG dient te worden welke gegevens de secretaris van de ARK bewaart en waar die gegevens voor worden gebruikt.

Het gaat om namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de vertegenwoordigers van de kerken en geloofsgemeenschappen die lid zijn van de ARK. Van de pastores en voorgangers worden die gegevens ook bewaard. Deze gegevens zijn nodig om, indien nodig, snel contact te kunnen maken en om de stukken van de ARK toe te sturen.
Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder daar eerst toestemming voor te vragen. Personen die in het e-mailbestand “ARK-leden” zijn opgenomen kunnen geen namen en
e-mailadressen lezen van een ander persoon in het bestand.

 

Het beleidsplan, het jaarverslag en de jaarrekening van de ARK zijn te vinden op de ANBI-pagina