Organisatie en deelnemende kerken en geloofsgemeenschappen

Alkmaarse Raad van Kerken

De Alkmaarse Raad van Kerken (ARK) is een platform van christelijke kerken en geloofsgemeenschappen.

Het doel van de ARK is elkaar ontmoeten, zorgen voor meer onderlinge betrokkenheid, elkaar beter leren kennen en samenwerken. Dit gebeurt door het uitwisselen van ervaringen, door het organiseren van gezamenlijke activiteiten en het houden van oecumenische vieringen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het respecteren van elkaars eigenheid.

Op de eerste zondag van de Adventstijd brengen leden van de ARK elkaar een adventsgroet als teken van verbondenheid met elkaar.

Onder verantwoordelijkheid van de ARK vindt een aantal activiteiten plaats, zoals:
 de Laatdiensten,
 de jaarlijkse Volkskerstzang.

Vertegenwoordigers van de Laatdiensten en van ‘De Zwaan’ nemen deel aan de bijeenkomsten van de ARK.
De Zwaan is een volledig zelfstandige stichting, mede op initiatief van de ARK opgericht.

In voorkomende gevallen treedt de ARK op als gesprekspartner van de gemeente Alkmaar.
De ARK is aangesloten bij de Raad van Kerken in Nederland.
Het dagelijks bestuur van de ARK wordt gevormd door:
Wim van Houten, voorzitter (tel.06-18261595)
Ria de Rijke, secretaris
Hans Schipper, penningmeester
Verena Schulze, lid

Aan de ARK wordt deelgenomen door de 12 hierna genoemde kerken en geloofsgemeenschappen.
Apostolisch Genootschap, Christelijk Gereformeerde en Nederlands Gereformeerde Kerk, Christengemeenschap, Doopsgezinde Gemeente, Evangelisch Lutherse Gemeente, Evangelische Broedergemeente, Leger des Heils, Oud Katholieke Kerk, Protestantse Gemeente Alkmaar, Remonstrantse Gemeente, de Rooms Katholieke Sint Dominicusparochie en Citylight Alkmaar.
Deze kerken worden in het vervolg van deze pagina met een korte tekst gepresenteerd.

Secretariaat van de ARK:
Ria de Rijke
Adres: Blanckerhofweg 28, 1816 HG Alkmaar
E-mail is: info@alkmaarseraadvankerken.nl
Telefoonnummer: 06-49896107
RSIN: 8567.92.421

 

In het navolgende presenteren de deelnemende kerken en geloofsgemeenschappen zich zelf.

 

Apostolisch Genootschap

Het Apostolisch Genootschap -zie www.apgen.nl– is een plaats voor religieus-humanistische zingeving. We vormen geloofsgemeenschappen, organiseren ontmoetingen voor zingeving en levenskunst en leveren een concrete bijdrage aan een menswaardiger samenleving omdat het in de wereld nodig is om duurzaam te leven vanuit solidariteit en met compassie.

We ervaren de schepping als een niet te bevatten mysterie. We beseffen dat alle leven een eindig deel is van een oneindig, ondeelbaar geheel. We geloven dat alle leven uit één oorsprong voortkomt en willen daarom elk mens als gelijkwaardig zien en steeds weer zoeken naar wat ons verbindt. We geloven dat de macht waaruit alles ontstaan is, ook in mensen werkzaam is en tot uitdrukking kan komen in liefdevol handelen. Het licht van de liefde willen we koesteren en van generatie op generatie overdragen.

We werken samen met verwante maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties om eigentijdse inzichten uit te dragen en praktische hulp te bieden. We willen mensen inspireren bij het zoeken naar eigen antwoorden op levensvragen.
Zie ook: www.sleutelstotdeziel.nl, www.zininopvoeding.nl  en www.wwvk.nl.

 

Doopsgezinde gemeente

De doopsgezinde gemeente is gevestigd aan de Koningsweg 12 te Alkmaar
Doopsgezinden vormen een christelijke geloofsgemeenschap waar mensen gelijkwaardig zijn. Er is ruimte voor verschillende gedachten en geloofsopvattingen. Het gaat niet zozeer om geloofsinhoud, maar hoe het geloof zichtbaar wordt gemaakt in het dagelijks leven. Voor ons is het leven een weg die we met elkaar gaan, waarbij we willen bijdragen aan het welzijn van mensen en de aarde waarop we leven.
We laten ons inspireren door Jezus Christus, de Bijbel en andere spirituele bronnen.
Respect, vertrouwen, vrede en liefde geven bepalen de richting. Zie ook www.doopsgezind-alkmaar.nl

Evangelische Broedergemeente Alkmaar en omgeving, Hernhutters – Moravians – Anitri’s

De Broedergemeente Noord-Holland is een christelijke gemeente binnen de wereldwijde gemeenschap van de Broeder – Uniteit. In Nederland bekend als Evangelische Broedergemeente of als Hernhutters. Een belangrijk uitgangspunt is dat Jezus Christus onze Heiland is. Zijn manier van leven is ons een voorbeeld. Zijn sterven heeft ons vrijgemaakt. Zijn opstanding heeft ons de weg naar het leven geopend.

De Broedergemeente Noord-Holland is een regiogemeente. Onze leden komen uit een groot deel van Noord-Holland. Wij houden onze kerkdiensten in Haarlem en Alkmaar maar hebben ook activiteiten en kringen in andere regio’s.  Wij komen regelmatig bij elkaar voor kerkdiensten, bijbelstudie, gesprekken en feesten. Aansluitend aan iedere kerkdienst is er gelegenheid om elkaar informeel te ontmoeten.
De Broedergemeente Noord-Holland is een vrolijke en diverse gemeente. De meesten van onze leden hebben een Surinaamse achtergrond. Menselijke warmte, onderlinge verbondenheid en een levend geloof zijn kenmerken van onze spiritualiteit. In onze diensten zingen wij veel. Want in de liederen geven wij met hart en monden en handen uitdrukking aan ons geloof.

De kerkdiensten en activiteiten in Alkmaar vinden plaats in het kerkelijk centrum ‘De Blije Mare’ in Alkmaar-Noord op de 1e en 3e zondag van de maand. De kerkdienst begint om 13.00 uur. U bent van harte welkom, om met onze gemeente kennis te maken.
Zie voor meer informatie: www.ebgnoordholland.nl
Het contactadres is: Ds. K. Wilson, k.wilson@ebg.nl, tel.nr.: 0619751744

 

Evangelisch Lutherse Gemeente

De Evangelisch Lutherse Gemeente Alkmaar en Omstreken is een regionale gemeente. De leden wonen in het gebied van Julianadorp tot Castricum. De gemeente is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). De monumentale (1692) Kerk is gevestigd Oudegracht 187 te Alkmaar.
Meer informatie vindt u in het kerkblad “Samen Verder”. Zie www.pg-alkmaar.nl

 

Leger des Heils

Het Leger des Heils is een internationale beweging die behoort tot de universele christelijke kerk.
Haar boodschap is gebaseerd op de bijbel. Haar dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Haar opdracht is het Evangelie van Christus te prediken en menselijke nood zonder discriminatie te lenigen.
Het Leger des Heils is gevestigd aan de Burgpoelwaard 2-4 te Alkmaar. Telefoon: 072 561 6020
U kunt hier terecht voor de kerkdienst op zondag en voor maaltijden op andere dagen. Op dit adres is tevens een kledingwinkel gevestigd die 4 dagen per week open is. Er is een Raad-en-Daad balie, die dagelijks is geopend. Meer informatie kunt u ook verkrijgen via Facebook: Leger des Heils Korps te Alkmaar.
Zie ook www.legerdesheils.nl

 

 Open Hof

De Open Hof is gevestigd aan het Honkpad 2 te Alkmaar. Wij zijn een federatieve gemeente, sinds juli 1995.
Wij vinden de basis van ons geloof in de bijbel, van waar uit wij God en zijn zoon Jezus Christus leren kennen en leren elke dag te leven met Hem. Deze rijkdom delen wij op zondag in diensten en door de week in groepen met elkaar. Hiernaast proberen wij in Alkmaar aanwezig te zijn voor de mensen die hulp nodig hebben. Meer informatie vindt u op onze website: www.deopenhof-alkmaar.nl

Oud-Katholieke parochie van de Heilige Laurentius

De naam ‘katholiek’ geeft aan dat onze kerk in de katholieke traditie staat. Wij zijn katholiek in onze manier van vieren en in het geloof dat in de eucharistie de Heer werkelijk tegenwoordig is. Hoe dat kan blijft voor ons mensen een mysterie! De Oud-Katholieke kerk kent het 3-voudig ambt van diaken, priester en bisschop. Dit ambt kan in onze kerk worden bekleed door mannen en vrouwen die een partner en kinderen kunnen hebben. Het woord ‘oud’ in de naam van de kerk wijst op het feit dat we ons baseren op de kerk van de eerste eeuwen. Dit ‘oude’ geloof (be)leven we uiteraard in de wereld van nu.
Onze pastoor is mw. drs. Erna Peijnenburg. In onze kerk is elke zondag de viering van de eucharistie.
Tevens organiseren wij andere activiteiten waarbij een ieder welkom is. Informatie: www.alkmaar.okkn.nl
Het adres van de kerk is Nassaulaan 43 te Alkmaar.

Protestantse Gemeente Alkmaar

De Protestantse Gemeente Alkmaar (PGA)wil ruimte bieden aan het voortgaande verhaal van de Bijbel in ontmoeting en viering, daarbij omzien naar elkaar, open staan voor de samenleving en daaraan dienstbaar zijn. De PGA wil de mensen bij God brengen en Zijn liefde bekend maken, zodat wij in vrede kunnen leven.
Elke zondag om 10 uur zijn er diensten in de Immanuël kerk (De Blije Mare) en in de Vrijheidskerk.
Deze diensten zijn online te volgen via www.youtube.com/immanuelkerk alkmaar resp. www.facebook.com/vrijheidskerk.
Ds. Sibilla Verhagen (tel. 06-24657848) is predikant van de Immanuëlkerk, ds. Nielspeter Jans  (tel. 5157625) is predikant van de Vrijheidskerk.

Zie voor meer informatie: www.pg-alkmaar.nl.

 

 

Remonstrantse Kerk

De Remonstrantse kerk heeft een niet-dogmatisch karakter. Men wil de leden de mogelijkheid bieden het eigen geloof in vrijheid en verdraagzaamheid te beleven. De leden vormen een vrijzinnig kerkgenootschap met een open karakter, dat veel waarde hecht aan de eigen geloofsweg die mensen gaan.
De Remonstrantse kerk is een ‘schuilkerk’, die al ruim 350 jaar is gevestigd aan het Fnidsen 37 te Alkmaar.
Naast de zondagse dienst, organiseert men andere activiteiten, zoals gesprekskringen.
Alle activiteiten zijn toegankelijk voor geïnteresseerden van buiten de gemeente. Zie voor meer informatie alkmaar.remonstranten.nl

 

Rooms-katholieke St. Dominicusparochie

De Rooms-katholieke St. Dominicusparochie  heeft de St. Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord, de H. Pius X, de Mariakerk in Alkmaar Noord en de H. Laurentiuskerk in Oudorp als gebouwen waar vieringen worden gehouden. Deze vieringen worden ondersteund door organisten, cantoren en koren.
De parochie als geheel wordt bediend door drie pastores.
De St. Dominicusparochie heeft een samenwerkingsverband met de St. Michaëlparochie te Zuidschermer, de HH. Petrus en Paulusparochie te Bergen en de H. Joannes de Doperparochie te Schoorl.

Kijk voor meer informatie op www.dominicusparochie.nl

Locatie Matthias-Laurentius

In de St. Laurentiuskerk bevindt zich het relikwie van het H. Bloedwonder. Elke eerste zondag van de maand mei wordt dit wonder herdacht met vooraf een processie vanaf de Grote Kerk. Op die plek is namelijk het wonder geschied.
In de St. Laurentiuskerk worden naast de zondagse vieringen ook met regelmaat concerten gehouden t.b.v. restauratie en renovatie van orgel en kerk.
Er is een grote groep enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten voor o.a. onderhoud van de kerken, ondersteuning liturgie, diaconie, catechese en koorzang. Onlangs is er een start gemaakt met een kinderkoor waarbij de kinderen hun eerste stappen zetten naar de klassieke (kerkelijke) muziek.

Het secretariaat is gevestigd aan het Verdronkenoord 66, 1811 BG AlkmaarT: 072 – 5112396
Voor meer informatie kunt u de website raadplegen. Zie www.dominicusparochie.nl

 

Locatie H. Laurentius Oudorp/St. Pancras

De historie van de parochie bestrijkt een periode van ruim duizend jaar.
De eerste vermelding stamt uit 1063 toen monniken van de abdij van Egmond pastorale diensten leverden aan de geloofsgemeenschap die toen nog kerkte op de plaats waar nu de terpkerk van Oudorp staat.
Het huidige kerkgebouw, Herenweg 77-79 te Oudorp, ontworpen door architect Evert Margry, stamt uit 1880 en is een Rijksmonument.
De parochie is een levende gemeenschap en kent 17 actieve werkgroepen met veel vrijwilligers.
Elke zondag is er om half 10 een eucharistieviering.  Op woensdagochtend is er ook een eucharistieviering met rozenkransgebed.

Het secretariaat op de Herenweg 77, 1829 AC Oudorp is geopend van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur. T: 072 – 5113617

 

Christengemeenschap

De Christengemeenschap is gevestigd in de Lukas kerk aan de Oude Kanaaldijk 9 te Alkmaar.
De Christengemeenschap omvat 320 gemeenten in 32 landen. Zij kent geen verplichte vaststaande geloofswaarheden (dogma’s). Wel kent zij de inhouden van sacramenten en ritualen. Zij staat open voor iedereen die aansluiting bij haar zoekt. Eén uitgangspunt is dat ieder mens burger is van de aardse wereld en de geestelijke werkelijkheid. Door religieus te leven kan een mens zich tussen geboorte en dood verbinden met de geestelijke wereld van zijn oorsprong, die – na het sterven – zijn bestemming is.
Meer informatie over deze kerk vindt op: www.christengemeenschap.nl

 

 

CityLight Alkmaar

CityLight Alkmaar wil mensen inspireren en toerusten om God te leren kennen, herstel te vinden voor zichzelf en te ontdekken wie ze zijn in Christus, zodat ze hun unieke roeping kunnen uitleven op aarde. Wij zijn aangesloten bij de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten en vinden onze oorsprong in de Pinksterbeweging.
Wij geloven dat CityLight Alkmaar van God een roeping heeft gekregen om een generatie van krachtige geloofshelden voort te brengen. Wat is het mooi als ook jij gaat ontdekken wie jij bent in Christus en wat het betekent dat Christus in jou woont. Je zult samen met Hem krachtig in het leven kunnen staan, waardoor Gods koninkrijk zichtbaar wordt in jouw omgeving. Op je werk, thuis in je gezin en/of op school. Wij bieden verschillende cursussen en trainingen aan die jou zullen helpen in dit groeiproces en deze ontdekkingstocht. De bediening van Jezus is daarin ons voorbeeld.
Het evangelie van Jezus is voor iedereen. Daarom heten wij iedereen welkom en proberen in alles wat we doen zo min mogelijk barrières op te werpen voor mensen om Jezus te leren kennen. Een plek van veiligheid waar mensen eerlijk en transparant met elkaar zijn.
CityLight Alkmaar kiest bewust om een kerk te zijn van en voor alle generaties. Wij geloven dat God door de generaties heen werkt. Daarom eren wij de oudere generatie en geven we de ruimte aan de jongere generatie.

Wij komen iedere zondag om 10 uur samen op de Helderseweg 32 in Alkmaar. Je bent van harte welkom om onze samenkomst bij te wonen.
Voor meer informatie kun je kijken op: www.citylightalkmaar.nl

 

 

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de ARK

Op basis van de AVG dient te worden welke gegevens de secretaris van de ARK bewaart en waar die gegevens voor worden gebruikt.

Het gaat om namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de vertegenwoordigers van de kerken en geloofsgemeenschappen die lid zijn van de ARK. Van de pastores en voorgangers worden die gegevens ook bewaard. Deze gegevens zijn nodig om, indien nodig, snel contact te kunnen maken en om de stukken van de ARK toe te sturen.
Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder daar eerst toestemming voor te vragen. Personen die in het e-mailbestand “ARK-leden” zijn opgenomen kunnen geen namen en
e-mailadressen lezen van een ander persoon in het bestand.

 

Het beleidsplan, het jaarverslag en de jaarrekening van de ARK zijn te vinden op de ANBI-pagina