Verslagen ARK-vergaderingen

Alkmaarse Raad van Kerken

Verslag 27 mei 2019

Op de laatste vergadering van de ARK voor de zomerperiode stonden voornamelijk de “gewone” punten op de agenda. Daarnaast drie zaken die  hier eruit worden  gelicht.
– Het driejarig project “Alkmaar Freedom House” is ingaande 1 juni 2019 beëindigd. In een apart stukje wordt daarover meer verteld.
– De paaspakkettenactie is goed verlopen. Er zijn veel artikelen ingezameld en er is financieel genereus gegeven. Ongeveer 80 vrijwilligers hebben ruim 250 pakketten samengesteld en bezorgd die in grote dank zijn ontvangen. Het is een “Druppel op de gloeiende plaat maar wel een druppel”. Volgend jaar zal de ARK de actie opnieuw organiseren.
– De Sociale Alliantie (een landelijk netwerk van organisaties, waaronder de Raad van Kerken, die zich inzetten voor een samenleving zonder armoede) heeft aan alle gemeenteraden in Nederland een brief gestuurd met de oproep om ervoor te zorgen dat er in het kader van de energietransitie geen energiekloof ontstaat tussen het arme en het rijke deel van de bevolking. De Sociale Alliantie heeft ook een oproep gestuurd naar de achterbannen van de deelnemende organisaties om aandacht aan dit dreigende probleem te besteden. De vraag is nu wat de ARK met deze oproep kan doen. Dit punt wordt opnieuw geagendeerd voor de eerste vergadering van de ARK na de zomerperiode.

 

Verslag 11 maart 2019

Aan de vergadertijd van de ARK wordt altijd strikt de hand gehouden, ook al staat er veel op de agenda. Ook op 11 maart 2019 was dat weer het geval.
Jan Zwart, landelijk voorganger van het Apostolisch Genootschap, vroeg aandacht voor het organiseren van de Vredesweek 2019. Hij vertelde dat het Apostolisch Genootschap Alkmaar in 2018 een Ambassade van de Vrede heeft opgericht en in dat kader in 2018 de Vredesweek organiseerde. In januari 2019 is de eerste aanzet gegeven voor de Vredesweek in 2019 (21-29 september) met als thema “Vrede verbindt over grenzen”. Vorig jaar is men als eerste aanzet klein begonnen. De organisatoren willen dit jaar graag met een zo groot mogelijke groep mensen vanuit verschillende achtergronden doen en de ARK daarbij betrekken. De vraag is nu welke (personen uit de achterbannen van de) ARK-leden bereid zijn zich bij het organiseren aan te sluiten. Aandacht werd daarbij gevraagd voor het betrekken van jonge mensen bij de Vredesweek. Ook de gemeente Alkmaar wordt voor deelname aan de organisatie benaderd. Informatie is verder te vinden op www.pax.nl en www.vredesweek.nl.
De ARK keurde de jaarrekening 2018 goed en verleende, na de verklaring van de kascontrolecommissie, de penningmeester décharge over het door haar gevoerde beleid. De ARK ging akkoord met de begroting voor 2019.
Het Alkmaar Freedom House (in de Vrijheidskerk) houdt de aandacht. Sinds januari 2019 is het AZC weer open, deze keer als pre-POL (procesopvanglocatie) . De bewoners wachten daar op hun eerste gesprek met de IND. Momenteel komen er per middag gemiddeld 60 – 70 bezoekers naar het AFH. De verwachting is dat het pre-POL in mei zal sluiten en het driejarig project AFH loopt dan ook ten einde. Op 2 april wordt een informatie-avond voor de vrijwilligers gehouden waarop ook nagedacht zal worden over de vraag of en hoe het AFH (eventueel) verder zou kunnen gaan.
Henk Laarman nam (na 11 jaar!) afscheid van de ARK als vertegenwoordiger van de PGA-noord. Dat hij als Rooms-Katholieke persoon de Protestantse kerk vertegenwoordigde was een vorm van Oecumene bij uitstek. De voorzitter bedankte Henk hartelijk voor zijn inzet gedurende al deze jaren. Henk, op zijn beurt, bedankte de vergadering voor de prettige samenwerking. Kees Olie volgt Henk in de ARK op.
De Paaspakkettenactie loopt, de Feestweek van de Oecumene staat in de steigers. Kortom, werk genoeg!

 

Verslag 14 januari 2019

De ARK vergaderde deze keer alleen over lopende zaken. Dat bleek meer dan genoeg om een hele avond te vullen:
– De paaspakkettenactie zal in 2019 opnieuw worden georganiseerd.
– Het Alkmaar Freedom House houdt de aandacht. Het AZC is (na de sluiting in oktober 2018)
7 januari weer open gegaan als POL (Proces Opvang Locatie). Deze keer wonen er mensen die nog in afwachting zijn van hun eerste gesprek met de IND. Pas daarna start de formele asielprocedure. Hoe de situatie na mei 2019 zal zijn is ongewis. De gemeente heeft besloten dat dit AZC dan weer dicht zal gaan.
– De voorbereiding van de feestweek van de Oecumene gaat binnenkort van start. De vergadering gaf aan de voorbereidingscommissie tal van tips mee.
– Het draaiboek waarin wordt opgenomen welke rol de kerken in Alkmaar kunnen spelen wanneer er een ramp plaatsvindt, is in ontwikkeling. Momenteel inventariseren de ARK-leden wat zij in een dergelijke situatie kunnen bieden. Daarna kan de werkgroep er verder mee aan de slag.
Elke ARK-vergadering vertelt een deelnemer over haar/zijn kerk of geloofsgemeenschap. Deze keer was het Leger des Heils aan de beurt en gaf uitvoerig informatie. Op deze manier leren de deelnemers aan de ARK elkaar beter kennen.
De Christengemeenschap had zich enige tijd geleden teruggetrokken uit de ARK maar sloot zich deze avond weer aan. Dat stemt tot blijdschap. Het is goed om met zoveel mensen met verschillende achtergronden om tafel te zitten en te zoeken naar wat gemeenschappelijk kan worden gedaan.

 

Verslag 22 november 2018

Op de vergadering van 22 november 2018 mocht de ARK opnieuw een nieuw lid verwelkomen: de H.Laurentiusparochie Oudorp-Sint Pancas. Het is verheugend dat steeds meer kerken en geloofsgemeenschappen zich bij de ARK aansluiten. Er ontstaat op die manier een veelkleurig gezelschap met één doel: samenwerken!
Op deze vergadering lieten medewerkers van Nehemia Zorg de ARK kennismaken met hun activiteiten. Deze instelling verleent op christelijke basis zorg aan mensen die zijn vastgelopen. In Heerhugowaard is deze zorg toegespitst op beschermd wonen (voor mensen met zware psychiatrische problematiek) en op woon- en trainingstrajecten voor jonge moeders. Het gaat om een kwetsbare doelgroep die niet beschikt over een eigen netwerk. Sinds kort is Nehemia Zorg ook in Alkmaar actief. Men zoekt vrijwilligers die met de cliënten praktische en sociale activiteiten willen. Informatie over Nehemia Zorg is te vinden op www.nehemiazorg.nl.
Steeds vaker komt het voor dat de vraag wordt gesteld hoe je om kunt gaan met iemand in de kerk die beginnend dementerend is. Joan Idzenga, geestelijk verzorger bij Zorgcirkel en werkzaam in de Westerhout, is voor de ARK-leden beschikbaar als vraagbaak voor dergelijke vragen. Zij kan ook een verbindingsschakel zijn naar Geriant. Joan is per e-mail bereikbaar: j.idzenga@zorgcirkel.nl.
Het werken aan een draaiboek “De rol van kerken bij rampen in Alkmaar” gaat stap voor stap. Er is een format opgesteld aan de hand waarvan elk ARK-lid kan inventariseren wat men kan bieden. Het is bedoeld om na te gaan of het opstellen van een draaiboek haalbaar is. Het gaat nog niet om het werven van vrijwilligers. In februari 2019 gaat de werkgroep op basis van de inventarisaties verder.
Andere werkgroepen buigen zich over de Paaspakkettenactie 2019 en over het organiseren van de Feestweek van de Oecumene 2019. Het zou fijn zijn als de bezetting van deze werkgroepen uitgebreid zou kunnen worden. Heeft u hier belangstelling voor? Aanmelden kan via info@alkmaarseraadvankerken.nl.

 

Verslag 12 september 2018

In de periode voor Pasen is de Paaspakkettenactie gevoerd. De ARK heeft deze actie overgenomen van het ISBA en het heeft veel tijd en energie gekost om alles tot een goed einde te brengen. Het vergrootte het respect voor het ISBA dat dit jaren achter elkaar heeft gedaan. Het resultaat in 2018 mocht er wezen: er zijn in de week voor Pasen 237 pakketten uitgedeeld. De ARK heeft besloten de actie in 2019 opnieuw te voeren.
Op 29 mei 2018 is een bijeenkomst gehouden met als thema “De rol van kerken bij rampen in Alkmaar”. Om dit zo breed mogelijk te trekken waren er ook besturen uitgenodigd van kerken, die geen lid zijn van de ARK. Aan de ARK-leden en aan enkele andere kerken is de vraag voorgelegd of men akkoord gaat met het opstellen van een draaiboek met betrekking tot deze rol. Ook is gevraagd om iemand af te vaardigen naar de werkgroep die een concept-draaiboek op zal stellen. Nog niet alle ARK-leden hebben hierover vergaderd maar tot op dit moment zijn de reacties positief.
Op 12 september 2018 was er een reguliere vergadering van de ARK. Bijzonder was dat City Light deze avond voor het eerst als gastlid van de ARK aan de vergadering deelnam.
Op de agenda stond o.a. de evaluatie van de Feestweek van de Oecumene 2018. Deze week is goed verlopen. Er was een mooi programma samengesteld en de reacties op de Oecumenische viering in de Grote Kerk waren zeer positief. Besloten is volgend jaar opnieuw een feestweek te organiseren. Tijdens de volgende vergadering van de ARK (22 november) wordt een voorbereidingscommissie ingesteld. Heeft u zin om mee te denken en te organiseren? Van harte welkom!

 

Verslag 12 maart 2018

Het overnemen van de Paaspakkettenactie van het ISBA is een arbeidsintensieve onderneming maar het loopt goed. In de periode waarin ik dit stukje schrijf, worden de goederen ingezameld. Vrijwilligers voor het sorteren en inpakken en voor het rondbrengen van de pakketten zijn geworven. Verheugend is dat ook financiële giften binnenkomen.
Het programma van de jaarlijkse week van de Oecumene staat in de steigers. Het koor van het Apostolisch Genootschap verleent medewerking aan de Oecumenische viering. Het is de bedoeling dat dit koor voor deze activiteit uitgebreid wordt met leden van de andere kerken van de ARK. Wanneer u daarvoor belangstelling kunt u aansluiten op de repetitieavond van dit koor op 9 april om 20.00 uur in het gebouw van het Apostolisch Genootschap, Picassolaan 20 in Alkmaar.
De kascontrolecommissie van de ARK heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Aan de penningmeester is décharge verleend voor het gevoerde beleid met dank voor de accurate wijze waarop zij de financiële administratie voert. De ARK heeft vervolgens de jaarrekening 2017 goedgekeurd.
Ook het Alkmaar Freedom House (in de Vrijheidskerk) kwam aan de orde. Het AFH blijft in elk geval bestaan zolang het AZC aan de Robonsbosweg open blijft, vermoedelijk tot april 2019. Het aantal bezoekers blijft stabiel met 30 – 40 bezoekers per middag. Het aantal vrijwilligers daalt echter langzaam. Wanneer u als vrijwilliger contact wilt leggen met bezoekers en/of hen wilt helpen met het leren van de Nederlandse taal, meld u aan! Dat kan via info@alkmaarseraadvankerken.nl of door op een middag binnen te lopen in het AFH. Het AFH is vijf middagen per week open.
De evaluatie van de Volkskerstzang 2017 was positief. Opnieuw was er zoveel belangstelling dat de Grote Kerk vol was. Dit jaar, 2018, wordt de Volkskerstzang op een woensdag (19 december) georganiseerd. Op de gebruikelijke zaterdag is de Grote Kerk bezet door activiteiten in het kader van 500 jaar Grote Kerk.
De ARK-vergadering op 29 mei 2018 wordt een themabijeenkomst, geheel gewijd aan het onderwerp “Wat kunnen kerken doen wanneer er in Alkmaar een ramp plaatsvindt”. Voor deze bijeenkomst wordt een aantal personen uitgenodigd die vanuit hun specifieke achtergrond informatie over dit onderwerp kunnen geven. Behalve de ARK-leden worden ook pastores, kerk- en parochiebesturen en belangstellenden van buiten de ARK uitgenodigd.

 

Verslag 18 januari 2018

De voorzitter van de landelijke Raad van Kerken, Dirk Gudde, stuurde een kerstbrief naar de plaatselijke Raden van Kerken waarin hij stilstond bij Kerstmis en de jaarwisseling. Daarnaast vroeg hij aandacht voor de zorgelijke financiële positie van de RvK. Hij vraagt de plaatselijke Raden van Kerken één keer per jaar een collecte van een oecumenische viering te bestemmen voor het werk van de RvK. Ook de afzonderlijke kerken zouden een collecte voor de RvK kunnen houden. De ARK-leden wordt gevraagd dit punt mee te nemen naar hun achterban. De landelijke RvK bestaat dit jaar 50 jaar, de Wereldraad van Kerken 70 jaar.

Carmen Bosschert, docente Godsdienstig Vormingsonderwijs, vertelde over haar werk op openbare basisscholen. Zij geeft les op (slechts) één school in Alkmaar.
Deze scholen zijn verplicht GVO aan te bieden wanneer er ouders van minimaal zeven leerlingen daarom vragen. Dat maakt het mogelijk een klas te starten. Het Protestants Centrum voor GVO is belast met het werven van de scholen. Omdat het GVO facultatief is kan het organiseren lastig zijn voor de scholen. De medewerking van de schooldirecteuren is dan ook essentieel. De overheid subsidieert het GVO. Carmen hoopt dat er meer scholen gaan kiezen voor GVO, al dan niet in combinatie met Humanistisch Vormingsonderwijs. Zij vraagt om ondersteuning in de vorm van gebed. Informatie over GVO is te vinden op www.pcgvo.nl.

De ARK keurde de begroting 2018 goed. In de volgende vergadering komt de jaarrekening 2017 aan de orde.
De voorbereidingscommissie voor de Week van de Oecumene 2018 en de projectgroep voor de paaspakkettenactie 2018 zijn gestart met hun werkzaamheden.
Het punt “De functie van kerken bij rampen” staat herhaaldelijk op de agenda van de ARK. Besloten is op 29 mei 2018 een vergadering van de ARK volledig aan dit onderwerp te wijden. Daarvoor zullen ook de pastores en de kerk- en parochiebesturen worden uitgenodigd.

 

 

Verslag 20 november 2017

De ARK neemt de Paaspakkettenactie van het ISBA over. Voor de organisatie van deze actie is een draaiboek opgesteld waarin alle acties die de ISBA hiervoor ondernam, zijn opgenomen. Er wordt een projectgroep samengesteld waarin de taken over verschillende vrijwilligers worden verdeeld.
Voor de volgende taken worden nog vrijwilligers gezocht: secretariaat, penningmeesterschap, werven van fondsen en goederen, designer voor posters en affiches. (Belangstellenden kunnen zich melden via info@alkmaarseraadvankerken.nl. ) Op deze manier wordt het een project en het speelt   zich in een beperkte tijd af: januari t/m maart 2018. De projectgroep zal in deze periode een aantal malen vergaderen en afspreken wat er gedaan moet worden en wie dat dan doet.

“Alkmaar, stad van compassie” is een onderwerp dat tijdens een informatiemiddag op 18 maart 2018 in het gebouw van het Apostolisch Genootschap zal worden belicht. Nadere informatie hierover volgt nog.

Uit een bezoek aan het luchthavenpastoraat is de vraag naar voren gekomen over wat kerken kunnen betekenen wanneer er een ramp plaatsvindt. Daarbij gaat het om beschikbaarheid van gebouwen en het bieden van crisispastoraat, bijv. het organiseren van herdenkingsdiensten. Uit een inventarisatie onder de leden van de ARK bleek dat de meeste kerkgebouwen in een dergelijke situatie opengesteld kunnen worden voor opvang. De Doopsgezinde Gemeente is daarnaast bereid in geval van een ramp de voorganger tijdelijk vrij te stellen voor pastorale taken. Dit punt komt een volgende vergadering opnieuw op de agenda van de ARK. Daarbij worden dan ook andere organisaties betrokken die te maken hebben met dienstverlening bij rampen.

En tot slot: ook in 2018 zal de ARK een Week van de Oecumene organiseren in de week na Pinksteren. Een voorbereidingscommissie is ingesteld.

 

Verslag 14 september 2017

Twee gasten vroegen op de vergadering van de ARK op 14 september 2017 aandacht voor projecten.

Richard den Houdijker, teamleider en jongerenwerker van het jongerencentrum The Mall Alkmaar (Youth for Christ) gaf informatie over het project Identiteit. Het doel van het project is jongeren te laten ervaren dat zij er niet alleen voor staan. Daarnaast organiseert The Mall excursies naar Westerbork (groep 7/8 van de basisschool) en naar Auschwitz. Deze excursies doen veel met de jongeren en met name de ervaringen in Auschwitz kunnen zelfs levens veranderen. Een korte documentaire daarover is te zien op https://visie.eo.nl/2017/05/hoe-kon-ik-zo-stom-zijn-om-een-hakenkruis-te-tekenen. Via een maatschappelijke insteek wordt geprobeerd iets van het Evangelie met jongeren te delen. The Mall bereikt met verschillende activiteiten op jaarbasis 1500 – 2000 jongeren die nog nooit een kerk van binnen hebben gezien. Cijfers van het CBS laten zien dat de kop van Noord-Holland een zendingsgebied is: 0,2 % van de jongeren weet iets over geloof te vertellen. Richard wil voor The Mall lokale initiatieven opstarten en zal daarvoor kerken benaderen. De kosten voor The Mall worden deels gedekt door subsidie van de gemeente. Verder is men afhankelijk van giften. Richard doet hiervoor een beroep op de kerken. Informatie over The Mall is te vinden op www.alkmaar.yfc.nl.

Liesbeth van Gool, bestuurslid van de Stichting Present, vroeg aandacht voor het project Umoja. Stichting Present Nederland en de ontwikkelingsorganisatie Tear hebben materiaal ontwikkeld  om kerken te helpen meer zichtbaar te zijn in hun omgeving en meer verbinding te krijgen met de mensen in de buurt. Er is al  ervaring met deze methode. Gemeenten in Nederland hebben ermee gewerkt en zij hebben gemerkt dat het zowel voor de eigen gemeente als voor de relatie met de buurt, dorp of stad echt verschil maakt. Umoja leert eerst goed te luisteren en te kijken. Er wordt aangesloten bij wat al in gang gezet is en werkt. Pas als gevraagd wordt waarom men zich voor de ander inzet komt het geloof aan de orde. Op de website https://www.tear.nl/umoja is meer informatie over het project beschikbaar.

De ARK heeft de Week van de Oecumene 2017 geëvalueerd. De activiteiten in deze week zijn goed verlopen. Zij worden met name bezocht door kerkleden die al betrokken zijn. De oecumenische viering in de Grote Kerk leverde veel positieve reacties op. Volgend jaar zal opnieuw een Week van de Oecumene worden georganiseerd.

Anne Zuidenga, teamlid en vertegenwoordiger van de PGA/zuid, heeft de ARK verlaten. Zij heeft zich 25 jaar lang met veel enthousiasme en grote betrokkenheid ingezet voor de ARK. De ARK is haar veel dank verschuldigd en zal haar inbreng en ervaring zeker gaan missen. Maarten Otte volgt Anne op als vertegenwoordiger van de PGA/zuid.

 

Verslag 14 maart 2017

De agenda van vergadering van de Alkmaarse Raad van Kerken op 14 maart 2017 bevatte voornamelijk de lopende zaken. Er wordt gewerkt aan de invulling van de Oecumenische feestweek die wordt gehouden van 4 t/m 11 juni 2017. De Oecumenische viering op 11 juni komt dit jaar tot stand in samenwerking met bestuursleden van het Orgelfestival en wordt gehouden in de Grote Sint Laurenskerk. Het Laatkoor zal medewerking verlenen. Begin mei komt een programmaboekje beschikbaar waarin alle informatie is opgenomen.

Twee leden van het Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar hebben uitleg gegeven over het ontstaan en over het organiseren van de paaspakkettenactie. Het is het voornemen om als ARK dit jaar mee te kijken hoe dat verloopt. Het Interkerkelijk Sociaal Overleg van de ARK zal zich vervolgens beraden over de vraag op welke manier deze actie in 2018 vormgegeven kan worden.

De kascontrolecommissie van de ARK heeft de jaarrekening 2016 gecontroleerd en in orde bevonden. De vergadering heeft de penningmeester décharge verleend over het gevoerde beleid met dank voor de wijze waarop zij haar taak vormgeeft.

Op de brief aan de diaconieën en besturen van de leden van de ARK over de voortzetting van de kerkdiensten in de Vleugels zijn tot nu toe drie reacties (twee positief en één negatief) ontvangen. De reactie van de overige ARK-leden wordt nog verwacht. Voor de ARK over dit onderwerp een besluit kan nemen is het noodzakelijk te weten hoe er wordt gedacht over de voortzetting van deze kerkdiensten. Voor het lopende half jaar zijn de diensten nog gepland. Er is behoefte aan vrijwilligers die de mensen, die de kerkdiensten willen bezoeken kunnen ophalen en koffie en thee kunnen schenken. Bij voldoende vrijwilligers gaat het om één keer in de maand op zondag. Opgeven kan via info@alkmaarseraadvankerken.nl.

Anne Zuidenga, sinds heel veel jaren lid van de ARK, heeft aangegeven dat zij aan het eind van het huidige seizoen haar functie neer zal leggen. Het is verheugend dat in de persoon van Maarten Otte snel een opvolger voor haar is gevonden. Maar we zullen haar inbreng en ervaring zeker gaan missen.

 

 

 

Verslag vergadering 16 januari 2017

Uit deze vergadering van de ARK kan het volgende worden gemeld.

Op de brief naar de diaconieën en besturen van de ARK over de voorzetting van de kerkdiensten in de Vleugels zijn tot nu toe drie reacties binnengekomen. De PGA en de Doopsgezinde Gemeente reageerden positief, het bestuur van de Matthias-Laurentiusparochie negatief. Als alle reacties van de ARK-leden binnen zijn, zal worden bekeken of het houden van kerkdiensten in de Vleugels op langere termijn financieel haalbaar is.

De Provinciale Raad van Kerken stuurde het bericht dat deze raad is per 1 januari 2017 is opgeheven. De motivatie voor dit besluit is dat een provinciale laag in het gebouw van de oecumene niet langer nodig is.

de ARK-vergadering keurde de begroting 2017 goed. Op de volgende vergadering komt de jaarrekening 2017 aan de orde.

Er is teruggekeken op het brengen van de adventsgroet. Als steun bij het brengen van deze groet was een (niet verplicht te gebruiken) tekst van de ARK beschikbaar. Een aantal ARK-leden heeft deze tekst (soms wat ingekort) gebruikt en deze werd in de kerken en in het MCA goed ontvangen. Anderen gebruikten een gedicht bij het brengen van de groet. De ervaringen rond het brengen van de adventsgroet zijn positief.

Ook de volkskerstzang werd geëvalueerd. Dit evenement blijkt in een behoefte te voorzien en was weer een groot succes. Veel bezoekers genoten van een afwisselend en sfeervol programma. Belangrijk is ook dat de medewerkers aan dit evenement enthousiast zijn. Mede dankzij enkele sponsoren is het financiële resultaat positief en hoeft de ARK niet bij te springen. De volkskerstzang 2017 zal op 16 december plaatsvinden.

Het Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar heeft, gezien het te geringe aantal vrijwilligers en de grote inspanningen, besloten de paaspakkettenactie in 2017 voor het laatst te organiseren. De diaconale werkgroep van de ARK wil proberen dit in 2018 over te nemen en de ARK is akkoord gegaan met het nemen van deze verantwoordelijkheid. Hoe dit verder uitgewerkt gaat worden is nog niet bekend.

Er is besloten in 2017 in Alkmaar geen kerkennacht te organiseren. Alleen de St.Josephkerk zou de deuren open willen zetten. Dit is te weinig om een echte Kerkennacht te organiseren. Het feit dat er de afgelopen Kerkennachten weinig bezoekers in de opengestelde kerken kwamen, veroorzaakt de geringe animo voor het opnieuw houden van de Kerkennacht.

De Feestweek van de Oecumene zal wel worden georganiseerd. De voorbereidingscommissie komt binnenkort voor de eerste keer bij elkaar.

Verslag vergadering 24 november 2016

De ARK kwam op 24 november 2016 bij elkaar. Er is uitvoerig gesproken over het feit dat de kerkdiensten in de Vleugels bedreigd worden door het feit dat er met ingang van 1 januari 2017 geen financiën meer voor beschikbaar zijn. Dit heeft te maken met het ombouwen van de Vleugels in appartementen voor senioren die zorg kunnen inkopen. Voor thuiszorgcliënten is geestelijke verzorging wettelijk niet verplicht. Er is besloten dat de kerkdiensten in de Vleugels onder auspiciën van de ARK georganiseerd kunnen worden. Dit betekent niet dat de ARK de financiering overneemt want daarvoor is geen budget beschikbaar. Het betekent wel dat het bestuur dat deze kerkdiensten organiseert, gemakkelijker contacten kan leggen.

De Christengemeenschap heeft na veel beraad besloten de actieve deelname aan de ARK voorlopig te beëindigen. Men bezint zich momenteel op de wijze waarop men van binnen uit naar buiten kan en wil treden. Het Apostolisch Genootschap heeft nieuwe vertegenwoordigers in de ARK gevonden. Zij waren deze vergadering voor het eerst aanwezig.

Het Alkmaar Freedom House, het vluchtelingenproject in de Vrijheidskerk, is nu een half jaar open en het blijkt in een behoefte te voorzien. Het aantal bezoekers is opgelopen tot 30 à 40 per middag. In een gemoedelijke sfeer wordt vooral de Nederlandse taal geoefend. Waar eerst één vrijwilliger met één bezoeker om tafel zat gaat nu één vrijwilliger met drie of vier bezoekers aan de slag om woordjes te leren of huiswerk te oefenen. Eén van de coördinatoren is met een groepje vrijwilligers bezig om materiaal voor het leren van de taal te ontwikkelen. Er is, naast financiële bijdagen, nog altijd behoefte aan  “Gaven in natura”. Koffie, suikerklontjes en koekjes zijn altijd nodig!

De animo onder de bij de ARK aangesloten kerken om in 2017 de Kerkennacht te organiseren is zeer gering. Tot nu toe is slechts één kerk van plan de deuren te openen. Op de vergadering in januari 2017 valt het definitieve besluit hierover. De Feestweek van de Oecumene gaat wel door. Voor de organisatie van deze week is een voorbereidingscommissie ingesteld.

 

Verslag vergadering 14 september 2016

Ook voor de ARK is het nieuwe seizoen weer begonnen. Op 14 september werd er vergaderd en ik meld u daaruit de volgende zaken.

Om voor de ARK de ANBI-status te verkrijgen is een beleidsplan nodig. Er is een beknopt beleidsplan opgesteld voor de jaren 2016-2020 en goedgekeurd. De ANBI-status is is van belang voor de donateurs van het Alkmaar Freedom House (AFH) , het vluchtelingenproject van de ARK in de Vrijheidskerk. Momenteel kunnen giften worden gestort op de rekening van het Leger des Heils maar het is beter wanneer dit direct op een rekening van de ARK gedaan kan worden.

Het AFH kreeg op de vergadering ruime aandacht. Het aantal bezoekers stijgt en men is dringend op zoek naar (assistent-)coördinatoren. Hun taken zijn het ontvangen van de vrijwilligers, het delen van nieuwtjes met de vrijwilligers en het verdelen van de taken (keuken- en schoonmaakdiensten, het oefenen van de taal) onder de vrijwilligers. De coördinator koppelt de bezoekers aan de vrijwilligers maar werkt zelf niet met de bezoekers. Hij/zij is in feite de “vraagbaak van de middag”. Belangstellenden kunnen zich melden via info@alkmaarseraadvankerken.nl.

Twee activiteiten van de ARK komen periodiek terug: de Feestweek van de Oecumene en de Kerkennacht. Beide activiteiten staan in principe weer gepland voor 2017 maar de vraag is gesteld of ze daadwerkelijk georganiseerd moeten worden. Is er wel een juiste balans is tussen de aantallen bezoekers van de activiteiten en de tijd die gemoeid is met het organiseren? Er wordt verschillend over gedacht. De ARK-leden leggen deze vraag voor aan hun achterbannen en op de vergadering van 24 november wordt het besluit genomen.

 

 

Verslag vergadering 31 mei 2016

Uit de vergadering van de ARK op 31 mei melden wij u graag de volgende zaken.

Er is uitgebreid aandacht besteed aan het vluchtelingenproject in de Vrijheidskerk: Alkmaar Freedom House. Na veel voorbereiding zijn de deuren op 23 mei opengegaan en in de loop van die week verschenen de eerste bezoekers.  De leiding van het project is in handen van een bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) en vier coördinatoren. Er wordt gezocht naar aanvulling van de groep coördinatoren. De verwachting is dat het project drie jaar zal duren. Het project is afhankelijk van de middelen (financiële bijdragen) die ervoor beschikbaar komen. De (kerkrentmeesters van de) PGA hebben het gebouw van harte beschikbaar gesteld onder de voorwaarde dat de extra kosten die het project met zich meebrengt, ook voor rekening van het project komen. Het is dus van belang dat er sponsors worden geworven en de eerste stappen daarvoor zijn gezet. Daarnaast zijn giften van particulieren heel welkom en kan men ook in natura koffie, thee, koffiemelk en suiker geven.

 

De ARK evalueerde de Feestweek van de Oecumene 2016. Naar voren kwam dat een aantal activiteiten belangstelling trok en gewaardeerd werd. Andere activiteiten werden nauwelijks bezocht. De afsluitende viering in de Blije Mare werd gehouden in een volle kerk en leverde veel positieve reacties op (“Moeten we vaker doen!”). De feestweek werd dit jaar voor de derde keer georganiseerd en het is nu de vraag of dit volgend jaar opnieuw gedaan moet worden. Het organiseren in de huidige vorm vraagt echter veel tijd en energie, zeker in verhouding tot de belangstelling die ervoor blijkt te bestaan. Afgesproken wordt dat alle ARK-leden in hun achterban reacties op de feestweek van de oecumene vragen. In de ARK-vergadering op 1 december 2016 komt de vraag hoe verder te gaan op de agenda en kan men de reacties terugkoppelen.

Na het positieve verslag van de kascontrolecommissie keurde de ARK de jaarrekening 2015 goed en verleende de penningmeester décharge over het door haar gevoerde beleid.

 

 

Verslag vergadering 14 januari 2016

Voor de vergadering van de ARK op 14 januari 2016 was de agenda weer gevuld met uiteenlopende zaken.   Twee predikanten, Sibilla Verhagen (Protestantse Gemeente Alkmaar) en Louise Pondman (Doopsgezinde Gemeente) maakten kennis met de ARK en de ARK met hen. De vertegenwoordigers van het Apostolisch Genootschap nemen voorlopig niet meer deel aan de ARK-vergadering. De reden daarvoor is dat er in het Genootschap momenteel sprake is van  koerswijziging van beleid en profilering van geloof en ideaal. Tegelijkertijd hebben zij in de achterliggende jaren gemerkt dat binnen hun gemeenschap het draagvlak voor deelname aan oecumenisch activiteiten achterblijft. De ARK is geschrokken van dit besluit. Het betekent hopelijk niet het einde van deelname aan de ARK  door het Apostolisch Genootschap maar een pas op de plaats.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2015 bleek een aanzienlijk tekort te bestaan. De organisatie van de Feestweek van de Oecumene is daar grotendeels debet aan. De ARK heeft besloten  (vrijwillige)  bijdrage die aan de “kleine” kerken en gemeenschappen wordt gevraagd te verhogen. De jaarrekening 2015 en de begroting 2016 komen de volgende keer opnieuw aan de orde.

De werkgroep vluchtelingenhulp, die naar aanleiding van de brainstormbijeenkomst in november is opgericht, is op 2 december 2015 van start gegaan. Er zijn vijf subwerkgroepen opgesteld die ieder een bepaald thema onderzoeken. Een belangrijk punt is het vinden van een plek van waaruit hulp geboden kan worden aan vluchtelingen die in april worden in het belastingkantoor worden verwacht. De Vrijheidskerk is daarvoor in beeld maar definitieve afspraken zijn daarover nog niet gemaakt.

Tijdens de vergadering is aandacht gevraagd voor het Centrum voor Levensvragen waar men terecht kan met zingevingsvragen.  Meer informatie is te vinden op www.centrumlevensvragen.nl.

De ARK heeft afscheid genomen van Jan Assies, Henk Bruins, Marius de Geus en Wietse de Vries. Er zijn gelukkig vervangers voor deze leden gevonden.

 

Verslag vergadering 25 november 2015

Op 25 november kwam de ARK voor de laatste keer in 2015 bijeen voor een vergadering waarin o.a. het volgende aan de orde kwam. Het college van kerkrentmeesters van de PGA heeft positief gereageerd op het verzoek van de commissie Laatdiensten en de ARK om ook na 1 januari 2016 gebruik te mogen maken van de Kapelkerk. Tot 1 juli 2016 is de kerk beschikbaar tenzij het gebouw eerder wordt overgedragen aan een andere eigenaar. De aanmelding voor de cursus “Kijken, zien en doen”, speciaal ontwikkeld voor bezoekmedewerkers, is gering. Tot 5 december 2015 bestaat de mogelijkheid om zich voor deze cursus aan te melden. In  2015 waren vertegenwoordigers van enkele kerken in  Alkmaar tijdens de Gay Pride aanwezig op de boot van de gemeente. De ambassadeur voor homorechten in Alkmaar heeft voor de Gay Pride van 2016 een boot aangeboden om als ARK mee te varen. Na raadpleging van de achterbannen blijkt het een stap te ver te zijn om dit onder de vlag van de ARK te doen. Voor een deel van de aangesloten kerken is dit (nog) niet mogelijk. De Oud-Katholieke parochie, het Leger des Heils en de Remonstrantse Gemeente houden wel de optie open om als individuele kerk mee te varen. De diaconale werkgroep van de ARK heeft op 6 november 2015 een brainstormbijeenkomst over vluchtelingenwerk gehouden waaraan ongeveer 55 personen uit diverse richtingen hebben deelgenomen. Het resultaat van de bijeenkomst is dat er een werkgroep is geformeerd die in december voor de eerste keer bij elkaar komt. De vraag voor de werkgroep is hoe de vluchtelingen praktische ondersteuning geboden kan worden. Stichting Present heeft zich op deze ARK-vergadering gepresenteerd. De gegeven informatie is te vinden op www.presentalkmaar.nl. Present is een onderdeel van een groot netwerk in Alkmaar. Present kan de kerken helpen met het vormgeven van het diaconaat wanneer men de hulpbehoevenden in de samenleving wil ondersteunen. Verena Schulze (Oud-Katholieke parochie) heeft de plaats van Coos de Wit overgenomen.  Daarmee is het team van de ARK weer compleet.